تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • طبقه بندی پرسش های متداول
  •  
  • فهرست پرسش های خاموشی برق

   درصورت قطع جریان برق چه بایدکرد؟

   باتلفن 121 مرکز اتفاقات برق مشهدتماس گرفته شود.

   درصورت خاموشی معابر با کجا تماس گرفته شود؟

   باتلفن 121 مرکز اتفاقات برق مشهدتماس گرفته شود.