نمایش خروجی

شماره تلفن های ضروری :

نام شماره تماس
فوریتهای برق 121
دبیر کمیته بحران و شرایط اضطراری 36050121
دفتر معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ 37646336
دیسپاچینگ توزیع 38655546
38655526
اداره اتفاقات و عملیات امور برق ناحیه 8 38590220
حراست توزیع برق مشهد 37636006
اتاق های برق حرم مطهر اتاق برق 1 : 32002495
اتاق برق 2 : 32002196
دبیرخانه خادمین حرم مطهر 09155114162
37640097