تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • انشعاب آمپری

   ۱- واگذاری انشعاب آمپری
   35-4- شرایط درخواست برقراری و هرگونه تغییر در مشخصات انشعاب برق
   1-35-4- هر متقاضی و یا مشترک می تواند برای هر واحد مسکونی ، تجاری ، عمومی ، صنعتی ، کشاورزی و غیره درخواست برقراری یا هرگونه تغییر در مشخصات انشعاب برق را بنماید . قبول درخواست برقراری ( یا تغییر در مشخصات) انشعاب برق منوط به حصول شرایط زیر است :
   الف) شرکت امکانات لازم جهت برقراری و یا تغییر انشعاب برق مورد نیاز متقاضی را داشته باشد.
   ب) متقاضی هیچگونه بدهی بابت بهای برق و یا هزینه های تامین برق در محل مورد نظر یا هر محل دیگری به شرکت یا سایر شرکتهای تابعه وزارت نیرو نداشته باشد .
   ج) موانعی که رفع آن عملی نباشد ، برای انجام کار شرکت در محل مورد نظر وجود نداشته باشد .
   د) در محل ، انشعاب دیگری با همان کاربری( با رعایت استثناء در مورد انشعاب اشتراکی) وجود نداشته باشد .
   هـ) متقاضی در ایجاد مستحدثات و تأسیسات خود رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری رابایستی بنماید .

   2-35-4- تعیین میزان جریان برق مورد نیاز متقاضی برای انشعابات کمتر از 30 کیلووات از اختیارات شرکت است ، به استثنای انشعاب برق تولید کشاورزی که درهرحال قدرت آن بر اساس پروانه معتبر بهره برداری صادره توسط سازمانهای آب منطقه ای ( منطبق با آمپراژهای استاندارد مندرج در بند 64-4 ) تعیین خواهد شد .
   3-35-4- هزینه های عمومی برقراری انشعاب از مالک و یا متقاضی دریافت می شود ، ولی انشعاب منحصرا" مربوط به ملک مورد تقاضا خواهد بود و درهرحال دریافت هزینه های عمومی برقراری انشعاب از متقاضی و صدور قبض دریافت وجه بنام پرداخت کننده یا متقاضی و همچنین برقراری انشعاب متقاضی دلیل بر مالکیت یا شناسایی حقی برای افراد مذکور نسبت به ملک نخواهد بود .

   38-4- نصب وسایل اندازه گیری
   متقاضی باید بی آنکه هزینه ای متوجه شرکت شود محل مناسبی را با نظر شرکت برای نصب وسایل اندازه گیری آماده سازد . مشترک مسئول سالم نگاه داشتن کلیه وسایل و تجهیزاتی است که از طرف شرکت در محل برقراری انشعاب برق نصب می گردد و تحت هیچ عنوان حق دستکاری آنها یا پلمپهایی را که بر روی وسایل اندازه گیری و سایر تجهیزات نصب می باشد ندارد و تنها نمایندگان مجازشرکت که هویت آنها مشخص باشد در صورت ضرورت می توانند نسبت به بازکردن پلمپها اقدام کنند .

   ۲- افزایش یا کاهش آمپراژ

   35-4- شرایط درخواست برقراری و هرگونه تغییر در مشخصات انشعاب برق
   1-35-4- هر متقاضی و یا مشترک می تواند برای هر واحد مسکونی ، تجاری ، عمومی ، صنعتی ، کشاورزی و غیره درخواست برقراری یا هرگونه تغییر در مشخصات انشعاب برق را بنماید . قبول درخواست برقراری ( یا تغییر در مشخصات) انشعاب برق منوط به حصول شرایط زیر است :
   الف) شرکت امکانات لازم جهت برقراری و یا تغییر انشعاب برق مورد نیاز متقاضی را داشته باشد.
   ب) متقاضی هیچگونه بدهی بابت بهای برق و یا هزینه های تامین برق در محل مورد نظر یا هر محل دیگری به شرکت یا سایر شرکتهای تابعه وزارت نیرو نداشته باشد .
   ج) موانعی که رفع آن عملی نباشد ، برای انجام کار شرکت در محل مورد نظر وجود نداشته باشد .
   د) در محل ، انشعاب دیگری با همان کاربری( با رعایت استثناء در مورد انشعاب اشتراکی) وجود نداشته باشد .
   هـ) متقاضی در ایجاد مستحدثات و تأسیسات خود رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری رابایستی بنماید .


   62-4- تغییر مشخصات انشعاب
   هر مشترک می تواند تقاضای تغییر مشخصات انشعاب خود را بنماید . این تغییرات می تواند شامل افزایش ویا کاهش و تفکیک و یا ادغام انشعاب یا انشعابها باشد .

   1-62-4- افزایش و یا ادغام قدرت انشعاب : در صورتی که مشترک تقاضای افزایش قدرت انشعاب و یا ادغام آنها را بنماید ، ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستی به نرخ روز ( باتوجه به بند 3/52-4 ) محاسبه و مابه التفاوت آن توسط مشترک پرداخت و یا دریافت می گردد . مشترک با توجه به قدرت نهایی در هر دو حالت افزایش و ادغام ، نسبت به واگذاری زمین در صورت لزوم باتوجه به بند 67-4 بایستی اقدام نماید .

   2-62-4- کاهش و یا تفکیک قدرت انشعاب : در صورتی که مشترک تقاضای کاهش قدرت انشعاب و یا تفکیک آنها را بنماید ، بر اساس بند 3-52-4 ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستی به نرخ روز محاسبه و مابه التفاوت تعیین شده و برحسب مورد باتوجه به مفاد بند 2-52-4 بخشی از ارزش انشعاب به مشترک پرداخت و یا دریافت می شود .

   1-2-62-4- چنانچه در اثر کاهش قدرت ، پست اختصاصی مشترک مورد نیاز شرکت باشد ، شرکت می تواند زمین و ساختمان و تجهیزات پست مزبور را به قیمت کارشناسی از مشترک خریداری نماید .

   ۳- اصلاح سرویس انشعاب
   49-4- اصلاح و تعویض وسایل و لوازم انشعاب
   آن قسمت از وسایل و لوازم انشعاب برق که که به علت فرسوده شدن یا حوادث قهری نیاز به تعویض یا اصلاح داشته باشد ، بدون نیاز به درخواست مشترک و بدون دریافت هزینه توسط شرکت انجام خواهد گردید ، مگر آنکه به تشخیص شرکت ، مشترک در ایجاد موارد مذکور دخالت داشته باشد ، که در این صورت می باید هزینه مربوطه را ( بر اساس قیمت تمام شده ) پرداخت نماید .


   ۴- تغییر مکان داخلی
   39-4- تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیری
   1-39-4- مشترک ضمن اینکه مسئول مرئی نگهداشتن و قابل دسترس بودن محل وسایل اندازه گیری برق می باشد ، به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب و وسایل اندازه گیری آن را نداردد و چنانچه پس از نصب وسایل اندازه گیری ، مشترک تغییری در وضعیت ملک یا ساختمان خود بدهد که محل دستگاههای نامناسب گردد یا مانعی در مقابل‌آنها ایجاد شود شرکت می تواند ضمن رعایت مفاد این آیین نامه ، دستگاههای مزبور را با هزینه مشترک بر اساس بند 76-4 به محل مناسبی منتقل ( تغییر مکان داخلی ) نماید.

   2-39-4- هرگاه در اجرای مقررات قانون توزیع عادلانه آب ، چاههای دارای انشعاب برق جابجا شوند در حکم تغییر مکان داخلی بوده و با دریافت هزینه های جابجایی از مشترک ، تغییر مکان داده می شود .

   3-39-4- در صورتی که تغییر مکان داخلی نیازمند به ایجاد تاسیسات نیرورسانی جدید باشد کل هزینه های مربوطه بر عهده مشترک خواهد بود . چنانچه پست به هزینه مشترک نصب شده باشد و به علت استفاده عمومی از آن امکان انتقال ترانسفورماتور به محل جدید ممکن نباشد ، در این صورت هزینه تجهیزات پست بر عهده شرکت و هزینه نصب آن با مشترک خواهد بود .
   41-4- تغییر مکان خارجی انشعاب برق
   1-41-4- انشعاب برق مخصوص محلی است که در آن نصب و دایر شده است و جابجایی آن ممنوع است.

   2-41-4- انشعاب منصوبه غیر قابل انتقال است و جدا از اصل ملک‌، قابل فروش ، معامله و یا واگذاری به دیگری نمی باشد و چنانچه مشترکی جبراً یا به اختیار خود درخواست جابجایی محل مصرف برق را داشته باشد می باید تقاضای برچیدن انشعاب موجود خود را طبق بند 1-52-4 به عمل آورده برای تأمین برق مورد نیاز خود در محل جدید مشابه سایر متقاضیان اقدام نماید .

   3-41-4- در صورتی که به دلیل حوادث غیر مترقبه طیعی و یا موارد تصریح شده در قانون نیاز به جابجایی انشعاب برق باشد و یا درمورد صنوف سیاری که مجوز مربوطه را دارند بعد از تصویب هیئت مدیره شرکت می توان انشعاب را به محل دیگری انتقال داد . این جابجائی داخلی محسوب و مطابق مفاد بند 39-4 عمل خواهد شد . میزان قدرت قراردادی و نوع مصرف نمی باید بواسطه این انتقال تغییر نماید .


   ۵- جمع آوری موقت انشعاب
   در صورتی که مالک بخواهد تغییراتی در وضع ظاهر ساختمان داده یا تخریب و بازسازی یا آن را تجدید بنا داشته باشد می تواند درخواست جمع آوری موقت لوازم اندازه گیری را بنماید.نکته : براساس بند ج ماده 52-4 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق، هرگاه یکسال از تاریخ قطع برق بگذرد و مشترک علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت وضع خود را مشخص ننماید مشمول جمع آوری موقت انشعاب بوده، وشرکت انشعاب مذکور را باطل و با مشترک تسویه حساب خواهد نمود.ودرصورتیکه درخواست مشترک که تنها مصرف کننده برق باشد. پس از تسویه حساب برق مصرفی امکان جمع آوری موقت انشعاب خواهد بود وهم چنین درصورت قرارگرفتن انشعاب برای محلی مغایر با آیین نامه تکمیلی تعرفه (مانند دو کنتور در یک محل با تغییر در ملک توسط مشترک ) شرکت برق میتواند با فراخوان مشترک جهت جمع آوری موقت اقدام نمود .


   ۶- جمع آوری دایم انشعاب
   52-4 - برچیدن دائم انشعاب برق :

   1-52 -4- در هریک از چهار حالت زیر شرکت انشعاب برق مشترک را به طور دائم جمع آوری ، اشتراک مربوطه را باطل و با مشترک تسویه حساب خواهد نمود :
   الف) هرگاه مشترکی که تنها مصرف کننده برق از انشعاب می باشد درخواست برچیدن دائم انشعاب را بنماید.
   ب) هرگاه بدهی مشترک به 100% هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق مندرج در جدول هزینه های برقراری انشعاب برق برسد و علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت بدهی مربوطه پرداخت نگردد .
   ج) هرگاه یک سال از تاریخ قطع برق بگذرد و مشترک علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت وضع خود را مشخص ننماید .
   د) هرگاه خلاف موضوع بند 3-51-4 ( در ارتباط با وصل خودسرانه جریان برق قطع شده توسط مشترک) برای بار دوم تکرا شود .

   2-52-4- در کلیه حالات فوق اگر مشترک یا فردی که قائم مقام قانونی وی محسوب می شود جهت تسوه حساب مراجعه نماید بخشی از ارزش انشعاب برابر ارقام مندرج در ستونهای جدول " هزینه های برقراری انشعاب برق " پس از کسر بدهی و خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد مسترد خواهد شد . مبلغ مذکور در مورد انشعابات واگذار شده روی ولتاژهای 400،230،132،66،63 کیلوولت 60% و روی ولتاژهای 33،20 و 11 کیلوولت و فشار ضعیف 50% خواهد بود .
   در صورت عدم امکان بازپرداخت نقدی ، مبالغ مزبور به صورت اقساط و حداکثر ظرف یک سال به مشترک پرداخت خواهد گردید . درهرحال مبلغ قابل استرداد از مبلغ مندرج در ستون یک جداول هزینه های برقراری انشعاب برق کمتر نخواهد بود .
   3-52-4- ارزش هر انشعاب برابر است با ارقام ذکر شده در ستون های یک و دو جدول شماره یک و در ستونهای یک ، دو و سه جدول شماره دو هزینه های برقراری انشعاب برق که بر حسب مورد به ازاء هر کیلووات و یا هر انشعاب می باشد .


   ۷- آزمایش کنتور
   1-43-4ارقامی که وسایل اندازه گیری نشان میدهند ویا ثبت مینمایند دلیل کافی برای مصرف قدرت وانرژی به توسط مشترک بوده مشترک ملزم به قبول آن میباشد مگر آنکه به تشخیص شرکت اشکالی درکار وسایل اندازه گیری ویا اشتباه درقرایت آن وجود داشته باشد ,دراین صورت وهم چنین درصورت اشتباه در محاسبات بهای برق مصرفی ,براساس بندهای زیر عمل میگردد
   الف )شرکت بر طبق برنامه وسایل اندازه گیری برق مصرفی راآزمایش کرده وصحت کار آنها را ازحیث ثبت ویا نشان دادن ارقام مصرف
   براساس استانداردهای پذیرفته شده کنترل خواهد کرد ویابرحسب تقاضای مشترک آزمایش لازم را به عمل می آورد درصورت اخیرچنانچه وسایل اندازه گیری سالم تشخیص داده شود مشترک باید هرینه آزمایش رابراساسنتد 76-4 آیین نامه پرداخت نماید .
   ب)اگر ضمن ضمن آزمایشهای شرکت معلوم شود ارقامی را که وسایل اندازه گیری ثبت ویا نشان داده دارای بیش از دو درصد خطا باشد (کمتراز دو درصد خطا قابل اغماض است )تمام صورتحسابهای مربوط به مصارف برق به علت تاثیر اینگونه خطاها اصلاح خواهد شد .


   8- قطع موقت انشعاب برق
   ماده 50-4- آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق- قطع موقت انشعاب برق :
   1-50-4- شرکت در موارد مشروحه زیر انشعاب برق مشترک را موقتا" قطع خواهد کرد :
   الف) در صورتی که مشترک پس از تسویه حساب ، تقاضای قطع موقت انشعاب برق را بنماید . درحالتی که یک انشعاب چند استفاده کننده داشته باشد، باید کلیه استفاده کنندگان تقاضای قطع موقت انشعاب را بنماید .
   ب) اگر مشترک، در اجرای مفاد مقررات مندرج در این آئین نامه و یا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب برق به تشخیص شرکت قصور کند .
   ج) اگر صورتحسابهای برق مصرفی و یا سایر بدهیها در سررسید مقرر پرداخت نشود.
   د) در صورتیکه نیروی برق به مصرف غیر مجاز برسد و یا در تأسیسات متعلق به شرکت دستکاری شود یا مقررات فنی و استاندارد و همچنین حریم تأسیسات برق رعایت نشود.
   هـ) در صورتی که امکان قرائت وسایل اندازه گیری در سه دوره متوالی به دلیل بسته بودن محل فراهم نگردد.
   و) هرگاه حکم یا قراری از سوی مقامات قضایی در زمینه قطع برق صادر گردد .
   ز) در مورد کلیه مشترکین پمپهای آب کشاورزی ، در صورتی که سازمان آب منطقه ای درخواست قطع نماید .

   2-50-4- در هنگام قطع برق کماکان صورتحساب برحسب مورد بر مبنای حداقل بهای برق ماهانه یا رقم ثابت ( آبونمان ) صادر خواهد شد .

   3-50-4- چنانچه مشترکی بابت بهای برق مصرفی و سایر هزینه های مربوطه به شرکت بدهی داشته باشد، شرکت می تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترک مذکور را درمحل دیگر نیز با اخطار قطع نموده و تا وصول مطالبات خود ار وصل آن خودداری نماید .
   ضمنا" چنانچه محل مزبور در حوزه فعالیت شرکت دیگر باشد شرکت مورد بحث می باید با درخواست شرکت ذینفع نسبت به قطع برق اینگونه مشترکین در مورد وصول مطالبات شرکت مزبور همکاری لازم رابه عمل آورد . همچنین برقراری انشعاب جدید به نام مشترک مزبور نیز تا تسویه حساب کلیه مطالبات با شرکت امکان پذیر نخواهد بود.
   51-4- برقراری مجدد انشعاب برق

   1-51-4- برای برقراری مجدد انشعاب برق در محلی که سابقاً انشعاب برق وجود داشته و به علل مندرج در بند 50-4 موقتاً جریان برق قطع گردیده است ، مشترک می باید بر اساس تعرفه های مصوب کلیه بدهیهای معوقه و هزینه وصل یا نصب مجدد و خسارات وارده و حداقل بهای برق و یا رقم ثابت (آبونمان) ماهانه ( بر حسب مورد) در طول دوره قطع برق را به شرکت پرداخت نماید .

   2-51-4- در مورد مشترکینی که به دلیل عدم پرداخت به موقع صورتحسابهای خود مشمول بند 50-4 می گردند شرکت می تواند برقراری مجدد انشعاب را (علاوه بر موارد مندرج در بند 1-51-4) منوط به تأدیه پیش پرداخت نماید . میزان پیش پرداخت حداکثر می تواند معادل بهای برق مصرفی آخرین صورتحساب باشد .
   3-51-4- در مواردی که مطابق مفاد این‌ آیین نامه جریان برق قطع می شود ، مشترک مجاز به دخالت در تأسیسات و وصل خودسرانه جریان برق نمی باشد و در صورت تخلف ، جریان برق قطع و برقراری مجدد آن موکول به سپردن تعهد کتبی بر تکرار نشدن خلاف و تسوه حساب کامل و پرداخت معادل 2 برابر هزینه وصل آن انشعاب برق خواهد بود .


   ۹- نصب مجدد انشعاب
   38-4- نصب وسایل اندازه گیری
   متقاضی باید بی آنکه هزینه ای متوجه شرکت شود محل مناسبی را با نظر شرکت برای نصب وسایل اندازه گیری آماده سازد . مشترک مسئول سالم نگاه داشتن کلیه وسایل و تجهیزاتی است که از طرف شرکت در محل برقراری انشعاب برق نصب می گردد و تحت هیچ عنوان حق دستکاری آنها یا پلمپهایی را که بر روی وسایل اندازه گیری و سایر تجهیزات نصب می باشد ندارد و تنها نمایندگان مجازشرکت که هویت آنها مشخص باشد در صورت ضرورت می توانند نسبت به بازکردن پلمپها اقدام کنند .


   ۱۰- تفکیک و ادغام انشعاب آمپری
   62-4- تغییر مشخصات انشعاب
   هر مشترک می تواند تقاضای تغییر مشخصات انشعاب خود را بنماید . این تغییرات می تواند شامل افزایش ویا کاهش و تفکیک و یا ادغام انشعاب یا انشعابها باشد .

   1-62-4- افزایش و یا ادغام قدرت انشعاب : در صورتی که مشترک تقاضای افزایش قدرت انشعاب و یا ادغام آنها را بنماید ، ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستی به نرخ روز ( باتوجه به بند 3/52-4 ) محاسبه و مابه التفاوت آن توسط مشترک پرداخت و یا دریافت می گردد . مشترک با توجه به قدرت نهایی در هر دو حالت افزایش و ادغام ، نسبت به واگذاری زمین در صورت لزوم باتوجه به بند 67-4 بایستی اقدام نماید .

   2-62-4- کاهش و یا تفکیک قدرت انشعاب : در صورتی که مشترک تقاضای کاهش قدرت انشعاب و یا تفکیک آنها را بنماید ، بر اساس بند 3-52-4 ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستی به نرخ روز محاسبه و مابه التفاوت تعیین شده و برحسب مورد باتوجه به مفاد بند 2-52-4 بخشی از ارزش انشعاب به مشترک پرداخت و یا دریافت می شود .

   1-2-62-4- چنانچه در اثر کاهش قدرت ، پست اختصاصی مشترک مورد نیاز شرکت باشد ، شرکت می تواند زمین و ساختمان و تجهیزات پست مزبور را به قیمت کارشناسی از مشترک خریداری نماید .


   ۱۱- اصلاح نام
   42-4- تغییر نام مشترک ( پرونده)
   1-42-4- مالکین می توانند با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته ای ( قولنامه رسمی ، تعهد محضری ، تقاضای مالک انشعاب) که مورد تائید شرکت باشد ، پس از احراز هویت ، تقاضای تغییر نام مشترک را بنماید . درهنگام تغییر نام ، شرکت نسبت به آزمایش و کنترل وسایل اندازه گیری اقدام می نماید.

   2-42-4- تغییر نام مشترک و همچنین پاسخ به استعلام های محضری دفاتر اسناد رسمی منوط به تسویه حساب کامل می باشد .

   3-42-4- چنانچه مشترک ، سند پرداخت وام یا ودیعه ای داشته باشد که به طور رسمی به خریدار منتقل نشده باشد کماکان به نام مشترک اولیه محفوظ بوده و در صورت مراجعه به وی مسترد می گردد .


   ۱۲- اصلاح آدرس
   برای انشعابات آمپری (آمپراژکمتر از 50آمپر سه فاز)درصورت مغایرت آدرس مندرج درصورتحساب برق مصرفی با آدرس واقعی محل برقراری انشعاب ونصب کنتور ,مشترک میتواند جهت اصلاح آدرس اقدام نماید .برای انشعابات بالاتر از50آمپر سه فاز مشترک میتواند جهت اصلاح آدرس پستی مندرج برصورتحساب برق مصرفی اقدام نماید .


   ۱۳- صدور فیش قطع و وصل
   ب د 76-4 آیین نامه هزینه های متفرقه عبارتند از :هزینه های خدماتی که شرکت جهت تامین برق متقاضی یا مشترک انجام میدهد مانند تغییرمکان داخلی وسایل اندازه گیری ,آزمایش وسایل اندازه گیری ,هزینه خدمات قطع ووصل ,صدورقبض المثنی درصورت قصور مشترک درنگهداری قبض اصلی ,میباید طی جدولی توسط هییت مدیره شرکت تصویب واز مشترک (متقاضی )اخذ گردد .

   ۱۴ - اصلاح صورتحساب

   بند ۴-۴۴-۴ آیین نامه ، چنانچه مشترک در طی مهلت قانونی پرداخت ، نسبت به مفاد صورتحساب معترض باشد میتواند به شرکت مراجعه کند و شرکت موظف است نسبت به تصحیح یا تایید صورتحساب اقدام کند .
   ۱۵- وصل مجدد انشعاب
   بند 76-4 آیین نامه هزینه های متفرقه عبارتند از :هزینه های خدماتی که شرکت جهت تامین برق متقاضی یا مشترک انجام میدهد مانند تغییرمکان داخلی وسایل اندازه گیری ,آزمایش وسایل اندازه گیری ,هزینه خدمات قطع ووصل ,صدورقبض المثنی درصورت قصور مشترک درنگهداری قبض اصلی ,میباید طی جدولی توسط هییت مدیره شرکت تصویب واز مشترک (متقاضی )اخذ گردد .


   ۱۶- تغییر تعرفه
   36-4- ضوابط برخورداری از نرخ برق مصارف تولید (صنعت‌ومعدن) :
   برخورداری از نرخ برق مصارف تولید ( صنعت و معدن) منوط به ارائه یکی از مدارک زیر از وزارتخانه‌های صنایع و معادن – جهاد کشاورزی یا واحدهای تابعه آنها می باشد :
   - موافقت اصولی
   - پروانه یا جواز تاسیس
   - پروانه بهره برداری
   - کارت شناسایی
   - گواهی فعالیت صنعتی
   هریک از مدارک یاد شده از زمان ارائه به شرکت تا تاریخ انقضاء معتبر است. و چنانچه پس از انقضاء اعتبار آن ، مشترک نسبت به تمدید اعتبار یا ارائه یکی از مجوزهای معتبر دیگر اقدام ننماید ، مشمول تعرفه تجاری و سایر مصارف خواهد شد .

   2-36-4- تأسیسات صنعتی وابسته به وزارتخانه های نیرو ، صنایع و معاون ، دفاع و پشتیبانی ، نیروهای مسلح ، جهاد کشاورزی و نفت با تائید وزارت نیرو مشمول تعرفه تولید ( صنعت و معدن) می گردند .
   همچنین تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی ، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه در صورت ارائه مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تعرفه تولید ( صنعت و معدن) برخوردار خواهند بود .

   3-36-4- مصارف روشنایی داخلی تأسیسات مشترکین صنعتی و روشنایی محوطه و نیز مصارف ساختمانهای اداری واقع در کارخانه تا 5درصد قدرت قرارداد مجاز است و چنانچه به تشخیص شرکت از این مقدار تجاوز نماید بهای برق مصرفی این دسته از مشترکین با ضریب 20/1 محاسبه و دریافت می گردد . در صورتی که میزان استفاده غیر صنعتی این دسته از مشترکین به بیش از 20 درصد برسد مطابق بند 45-4 این آیین نامه با ایشان رفتار خواهد شد .

   4-36-4- فعالیتهای تولیدی که وجه غالب مصرف انرژی الکتریکی آنها در فرایند تولید صنعتی است و عرفاً جزأ صنوف تولیدی محسوب می گردند ، مطابق فهرست و ضوابط ابلاغی از طرف وزیر نیرو مشمول تعرفه تولید ( صنعت و معدن) خواهند شد . این گونه کارگاهها در صورت دارابودن پروانه کسب معتبر و منطبق با نتوع فعالیت تولیدی و یا گواهی فعالیت صنعتی از اتحادیه صنف مربوطه و انطباق فعالیت جاری با پروانه کسب می توانند مشمول تعرفه تولید ( صنعت و معدن) شوند .

   5-36-4- کلیه مجوزهای مورد قبول شرکت می باید از نظر مدت اعتبار مورد بررسی قرار گیرند و موضوع در روی صورتحسابهای ارسالی یک دوره قبل از پایان مدت اعتبار بعنوان اخطار برای تمدید مجوزها به اطلاع مشترکین برسد .
   37-4- ضوابط برخورداری از نرخ برق مصارف تولید کشاورزی
   1-37-4- برخورداری ازنرخ برق مصارف کشاورزی منوط به ارائه ملکی از پروانه های معتبر بهره برداری از سازمانهای آب و یا جهاد کشاورزی و رعایت قدرت مجاز قید شده در پروانه مذکور می باشد . پروانه بهره برداری از زمان ارائه به شرکت تا تاریخ انقضاء آن معتبر می باشد .

   2-37-4- مصارف روشنائی و مصارف جنبی متعارف انشعاب برق کشاورزی تا یک درصد قدرت قراردادی مجاز است و چنانچه به تشخیص شرکت از این مقدار تجاوز گردد مشترک ملزم به تفکیک مصارف مزبور خواهد بود و شرکت با برقراری انشعاب مجزا بهای برق مصرفی را بر طبق تعرفه مربوطه محاسبه و دریافت می نماید و در صورتی که مشترک نسبت به تفکیک انشعاب یا کاهش مصرف غیر مجاز خود اقدام نکند مشمول بند 45-4 این آیین نامه خواهد شد .
   طبق بخشنامه 100/30/9584 در صورت درج ساعات استفاده از آب در هرماه در پروانه های بهره برداری مشترکین پمپاژ آب کشاورزی و باتوجه به قدرت مندرج در پروانه میزان انرژی مجاز مشترک محاسبه و بهای برق مصرفی در حد انرژی مجاز با تعرفه پمپاژ آب کشاورزی محاسبه و دریافت می گردد . در صورتی که انرژی قرائت شده از انرژی مجاز بیشتر باشد همزمان به مشترک اخطار لازم داده شده و بهای برق مصرفی به میزان مابه التفاوت انرژی قرائت شده و انرژی مجاز با تعرفه مربوط به پمپاژ آب شهری و روستایی کد 5-2 محاسبه و دریافت گردد .


   ۱۷- تسویه حساب
   44-4- تعهدات ناشی از صدور صورتحساب
   1-44-4- مشترک مکلف به پرداخت مبلغ صورتحساب و بدهیهای احتمالی معوقه بهای برق مصرفی می‌باشد اعم از اینکه بدهیهای مذکور مربوط به مصرف کننده فعلی یا قبلی باشد .
   نرخ برق مشترکینی که بعد از مهلت مقرر در صورتحساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشترکینی که خواهان پرداخت بهای برق قبل از انتهای دوره مصرف باشند در ضرایب مندرج در تعرفه های برق ضرب خواهد شد .

   2-44-4- اعلام عدم دریافت صورتحساب توسط مشترک از تعهد پرداخت صورتحساب نمی کاهد ولی هرگاه مشترک با مراجعه به شرکت درخواست صدور المثنی نماید شرکت موظف است بر اساس بند 76-4 نسبت به صدور المثنی اقدام نماید .

   3-44-4- مدت دوره صدور صورتحساب با نظر شرکت تعیین می گردد . درهر صورت این دوره برای مشترکین با قدرت کمتر از 30 کیلووات نبایستی از 60 روز بیشتر و در مورد مشترکین با قدرت 30 کیلووات و بالاتر نبایستی از 30 روز بیشتر باشد .
   در مورد روستاها مدت مزبور با نظر هیئت مدیره شرکت تعیین خواهد شد .

   4-44-4- چنانچه مشترک در طی مهلت قانونی پرداخت ، نسبت به مفاد صورت حساب معترض باشد می‌تواند به شرکت مراجعه کند و شرکت موظف است نسبت به تصحیح یا تائید صورتحساب اقدام نماید .
   ۱۸- تغییر نام
   42-4- تغییر نام مشترک ( پرونده)
   1-42-4- مالکین می توانند با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته ای ( قولنامه رسمی ، تعهد محضری ، تقاضای مالک انشعاب) که مورد تائید شرکت باشد ، پس از احراز هویت ، تقاضای تغییر نام مشترک را بنماید . درهنگام تغییر نام ، شرکت نسبت به آزمایش و کنترل وسایل اندازه گیری اقدام می نماید.

   2-42-4- تغییر نام مشترک و همچنین پاسخ به استعلام های محضری دفاتر اسناد رسمی منوط به تسویه حساب کامل می باشد .

   3-42-4- چنانچه مشترک ، سند پرداخت وام یا ودیعه ای داشته باشد که به طور رسمی به خریدار منتقل نشده باشد کماکان به نام مشترک اولیه محفوظ بوده و در صورت مراجعه به وی مسترد می گردد .

   ۱۹- واگذاری برق موقت
   73-4- شرایط واگذاری انشعاب آزاد
   1-73-4- شرایط واگذاری انشعاب آزاد ( به استثناء هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق) مطابق متقاضیان عادی می باشد . انجام عملیات نیرورسانی و احداث و تجهیز پست در صورت لزوم و تهیه وسایل اندازه گیری بر عهده متقاضی و یا متقاضیان است . در صورتی که متقاضیان با نظر شرکت نسبت به پرداخت مبالغ ستونهای 2 ، 3 و4 جدول شماره دو ، برحسب مورد اقدام نمایند از انجام عملیات نیرورسانی و احداث و تجهیز پست و تهیه وسایل اندازه گیری معاف می باشند .
   2-73-4- مشترکین انشعابات آزاد که قدرت آنها کمتر از 30 کیلووات می باشد می باید دو برابر مشترکین مشابه خود در انشعابات معمولی رقم ثابت ( آبونمان) پرداخت نمایند .
   74-4- چگونگی برقراری انشعاب آزاد
   متقاضی انشعاب آزاد عملیات نیرورسانی را با رعایت بند 2-65-4 انجام می دهد . ضمناً در صورت جمع‌آوری انشعاب ، وسایل به کار رفته در عملیت نیرورسانی ( یا در صورت توافق طرفین ، بهای آن پس از کسر استهلاک ) به متقاضی مسترد خواهد شد .
   75-4- ودیعه انشعاب آزاد
   متقاضیان انشعاب آزاد به منظور تضمین خرید و پرداخت بهای برق مصرفی می باید متناسب با قدرت انشعاب خود وجهی را با نظر شرکت به عنوان ودیعه پرداخت نموده یا هرگونه تضمین دیگری را که شرکت مناسب تشخیص دهد ارائه نمایند . این ودیعه از بهای برق دو دوره بیشتر نخواهد بود.

   ۲۰- بررسی صورت حساب
   کنترل ونظارت برحسن وصحت صدور صورتحساب برق مصرفی ,بررسی صورتحساب نام دارد .


   ۲۱- سوابق مصارف و صورتحساب
   به کلیه وتمام صورتحسابهای برق مصرفی صادر شده از ابتدای نصب کنتور وبرقراری انشعاب تا تاریخ روز که چگونگی مصرف انرژی برق توسط مشترک را نشان میدهد سوابق مصرف وصورتحساب گویند .


   ۲۲- سوابق پرداخت
   به تمام واریز وجوه وهزینه برق مصرفی هر مشترک بحسابهای شرکت برق سوابق پرداخت گویند.


   ۲۳- صدور صورتحساب خارج از دوره
   هر مشترک میتواند با برداشت واعلام ارقام وکیلوواتهایی کنتور به شرکت برق درخواست صورتحساب خارج از دوره قرایت بنماید وشرکت برق موظف است پس از کنترل وتایید ارقام جهت صدورصورتحساب خارج از دوره قرایت اقدام نماید .


   ۲۴- درخواست انصرف قبل از برقراری انشعاب
   54-4- انصراف متقاضی از اجرای قرارداد
   در صورتی که متقاضی قبل از تامین برق به عللی درخواست فسخ قرارداد تأمین برق را بنماید شرکت موظف است پس از کسر هزینه لوازم مصرفی و خدمات انجام شده برای متقاضی مذکور ( از قبیل هزینه بازدید محل و تهیه طرح و نقشه های عملیات اجرایی و غیره) ، مابقی مبالغ پرداختی متقاضی را مسترد نماید.


   ۲۵- محاسبه برق مصرفی بر اساس خود اظهاری
   محاسبه وصدور صورتحساب برق مصرفی برمبنای شماره ارقام وکیلوواتهای ارایه شده توسط مشترک ,محاسبه برق مسرفی براساس خوداظهاری نام دارد .


   ۲۶ - جمع آوری اطلاعات پایه

   جمع اوری و ثبت شماره تنه کنتور برق و آمپراژ فیوز و شماره کیلوواتها و آدرس محل نصب کنتور و شماره پرونده و کاربری مصرف انرژی برق را جمع آوری اطلاعات پایه گویند