تغییر رنگ پورتال
X
   
 
    • برگزاری شانزدهمین همایش سالیانه روز صنعت برق و ایمنی

      برگزاری شانزدهمین همایش سالیانه روز صنعت برق و ایمنی شانزدهمین همایش سالیانه گرامیداشت روز صنعت برق و ایمنی با حضور مدیران ، معاونان و کارکنان شرکت برگزار شد و ترویج فرهنگ ایمنی ، آموزش جدی وکاربردی، ایجاد و استقرار انضباط کاری در حوزه ایمنی مورد تأکید قرار گرفت . درابتدای این همایش،مهندس سعیدی با اشاره به نقش و جایگاه ایمنی گفت : در بخش ایمنی نباید به روش های گذشته عمل کرد و در شرایط موجود باید متناسب با ایمنی قدم برداریم . وی ترویج فرهنگ ایمنی و نهادینه شدن آن در شرکت توزیع برق مشهدو دربین ...