تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • اصلاح سرویس

   نام سرویس: اصلاح سرویس
   معرفی سرویس:آن قسمت از وسایل انشعاب برق که نیاز به تعویض یا اصلاح داشته باشد با دریافت هزینه های مربوطه (براساس قیمت تمام شده ) تعویض و یا اصلاح می گردد.
   مدارک مورد نیاز:
   1-آخرین قبض تسویه شده محل مورد تقاضا
   گردشکار سرویس:
   نام سرویس : جمع آوری دائم انشعاب
   معرفی سرویس: جمع آوری دائم انشعاب برق (برچیدن دائم انشعاب)
   در هر یک از چهار حالت زیر شرکت انشعاب برق مشترک را به طور دائم جمع آوری، اشتراک مربوطه را باطل و با مشترک تسویه حساب خواهند نمود :الف) هرگاه مشترکی که تنها مصرف کننده برق از انشعاب می باشد درخواست برچیدن دائم انشعاب را بنماید.
   ب) هرگاه بدهی مشترک به ۱۰۰% هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق مندرج در جدول "هزینه های برقراری انشعاب برق" برسد و علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت بدهی مربوطه پرداخت نگردد.ج) هرگاه یک سال از تاریخ قطع برق بگذرد و مشترک علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت وضع خود را مشخص ننماید.د) هرگاه مشترک خودسرانه جریان برق قطع شده را برای بار دوم وصل نماید.
   در کلیه حالات فوق اگر مشترک یا فردی که قائم مقام قانونی وی محسوب می شود جهت تسویه حساب مراجعه نماید بخشی از ارزش انشعاب برابر ارقام مندرج در ستونهای جدول "هزینه های برقراری انشعاب برق" پس از کسر بدهی و خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد مسترد خواهد شد. مبلغ مذکور در مورد انشعابات واگذار شده روی ولتاژهای ۴۰۰، ۲۳۰، ۱۳۲، ۶۶، ۶۳ کیلوولت شصت درصد و روی ولتاژهای ۳۳، ۲۰، ۱۱ کیلوولت و فشار ضعیف پنجاه درصد خواهد بود. در صورت عدم امکان بازپرداخت نقدی، مبالغ مزبور به صورت اقساط و حداکثر ظرف یک سال به مشترک پرداخت خواهد گردید. در هر حال مبلغ قابل استرداد از مبلغ مندرج در ستون یک جداول "هزینه های برقراری انشعاب برق" کمتر نخواهد بود.
   مدارک مورد نیاز:
   متقاضی می بایست با به همراه داشتن مدارک زیر به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی شرکت مراجعه فرماید : ۱- کارت ملی مالک انشعاب که تنها مصرف کننده باشد.
   نام سرویس : اصلاح نام
   معرفی سرویس: چنانچه نام مشترک (مندرج در قبض برق مصرفی) دارای غلط املایی باشد ، مشترک می تواند با ارائه اسناد مثبته اقدام به درخواست جهت اصلاح نام خود نماید.
   مدارک مورد نیاز :
   ۱- کارت ملی مالک انشعاب
   2-آخرین قبض تسویه شده محل مورد تقاضا
   گردشکار سرویس :


   نام سرویس : جمع آوری موقت انشعاب
   معرفی سرویس:
   در صورتی که مالک بخواهد تغیراتی در وضع ظاهر ساختمان داده یا تخریب و بازسازی یا آن را تجدید بنا داشته باشد می تواند درخواست جمع آوری قدمت لوازم اندازه گیری را بنماید.
   نکته : براساس بند ج ماده 52-4 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق، هرگاه یکسال از تاریخ قطع برق بگذرد و مشترک علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت وضع خود را مشخص ننماید مشمول اند انشعاب بوده، شرکت انشعاب مذکور را باطل و با مشترک تسویه حساب خواهد نمود.
   مدارک مورد نیاز:
   1 - کارت ملی مالک که تنها مصرف کننده نیز می باشد.
   2 – آخرین قبض تسویه شده محل مورد تقاضا
   گردشکار سرویس :


   نام سرویس : انصراف متقاضی از تقاضای انشعاب برق
   معرفی سرویس :
   درصورتی که متقاضی از تأمین برق به عللی درخواست فسخ قرارداد تأمین برق را بنماید رشکت موظف است پس از کسر هزینه لوازم مصرفی و خدمات انجام شده برای متقاضی مذکور ( از قبیل هزینه بازدید محل و تهیه طرح و نقشه های عملیاتی اجرایی و غیره) مابقی مبالغ پرداختی متقاضی را مسترد نماید.
   مدارک مورد نیاز :
   متقاضی می بایست با به همراه داشتن مدارک زیر به یکی از امورهای شرکت توزیع برق مشهد مراجعه فرماید:
   1 – کارت ملی متقاضی
   2 – ارائه درخواست کتبی
   گردش کار سرویس:
   نام سرویس : تغییر نام
   معرفی سرویس:
   مالکین می توانند با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته ای ( قولنامه رسمی، تعهد محضری، تقاضای مالک انشعاب ) که مورد تایید شرکت باشد، پس از احراز هویت، تقاضای تغییر نام مشترک را بنماید. در هنگام تغییر نام، شرکت نسبت به آزمایش و کنترل وسایل اندازه گیری اقدام می نماید.
   تغییر نام مشترک و همچنین پاسخ به استعلام های محضری دفاتر اسناد رسمی منوط به تسویه حساب کامل می باشد.
   چنانچه مشترک، سند پرداخت وام یا ودیعه ای داشته باشد که به طور رسمی به خریدار منتقل نشده باشد، کماکان به نام مشترک اولیه محفوظ بوده و در صورت مراجعه به وی مسترد می گردد.
   مدارک مورد نیاز :
   ۱- کارت ملی متقاضی تبدیل نام انشعاب
   ۲- آخرین قبض تسویه شده محل تقاضا
   ۳- یکی از مدارک اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته ای ( قولنامه رسمی، تعهد محضری، تقاضای مالک انشعاب ) که مورد تایید شرکت باشد.
   نکته : درصورت حضور طرفین (مالک انشعاب و متقاضی) ارائه کارت ملی مالک فعلی انشعاب نیز الزامی می باشد.

   گردش کار سرویس :
   نام سرویس : تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیری
   معرفی سرویس:
   مشترک ضمن اینکه مسئول مرئی نگهداشتن و قابل دسترس بودن محل وسایل اندازه گیری برق می باشد، به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب و وسایل آن را ندارد و چنانچه پس از نصب وسایل اندازه گیری، مشترک تغییری در وضعیت ملک یا ساختمان خود بدهد که محل دستگاهها نامناسب گردد یا مانعی در مقابل آنها ایجاد شود شرکت می تواند ضمن رعایت مفاد این آیین نامه، دستگاههای مزبور را با هزینه مشترک به محل مناسبی منتقل ( تغییر مکان داخلی ) نماید.
   هر گاه در اجرای مقررات قانون توزیع عادلانه آب، چاههای دارای انشعاب برق جابجا شوند در حکم تغییر مکان داخلی بوده و با دریافت هزینه های جابجایی از مشترک، تغییر مکان داده می شود.
   در صورتی که تغییر مکان داخلی نیازمند به ایجاد تاسیسات نیرو رسانی جدید باشد کل هزینه های مربوطه بر عهده مشترک خواهد بود. چنانچه پست به هزینه مشترک نصب شده باشد و به علت استفاده عمومی از آن امکان انتقال ترانسفورماتور به محل جدید ممکن نباشد، در این صورت هزینه تجهیزات پست بر عهده شرکت و هزینه نصب آن با مشترک خواهد بود.
   جابجایی لوازم و وسایل عمومی شرکت جزو تغییر مکان محسوب نمی شود.لازم به ذکر است :1 انشعاب برق مخصوص محلی است که در ان نصب و دایر شده است و جابجایی آن ممنوع است.2 انشعاب منصوبه غیرقابل انتقال است و جدا از اصل ملک، قابل فروش، معامله و یا واگذاری به دیگری نمی باشد و چنانچه مشترکی جبراً یا به اختیار خود درخواست جابجایی محل مصرف برق را داشته باشد می باید متقاضی برچیدن انشعاب موجود خود را طبق .....به عمل آمده برای تأمین برق مورد نیاز خود در محل جدید مشابه سایر متقاضیان اقدام نماید.
   مدارک مورد نیاز:
   ۱- کارت ملی مالک انشعاب
   ۲- آخرین قبض تسویه شده محل مورد تقاضا
   گردش کار سرویس:   نام سرویس : کاهش موقت قدرت انشعاب مشترکین صنعتی
   معرفی سرویس :
   کلیه مشترکین تعرفه تولید (صنعت و معدن) می توانند حداکثر شش بار در مدت ۹ سال درخواست کاهش موقت قدرت قراردادی (تغییر قدرت قراردادی) خود را بنمایند.
   حداقل مدت کاهش قدرت ۱.۵ و حداکثر آن ۹ سال می باشد . مبنای شروع مدت در صورتی که نیاز به تغییر در وسایل منصوبه نباشد تاریخ موافقت شرکت با کاهش و در مواردی که نیاز به تغییر در وسایل منصوبه باشد از تاریخ نصب وسایل جدید است.
   چنانچه مشترک قبل از پایان ۱.۵ سال از تاریخ کاهش موقت قدرت ، مجدداً درخواست افزایش قدرت کند، یا برابر ارقامی که دیماند متر نشان می دهد بیش از قدرت کاهش یافته استفاده کرده باشد ، در این صورت کلیه صورتحسابهای صادره از زمان کاهش قدرت ، بر اساس قدرت قراردادی اصلاح و تعدیل خواهند شد.
   مشترک بعد از گذشت ۱.۵ سال و تا قبل از ۹ سال در هر زمانی می تواند تقاضای بازگشت به قدرت اولیه را بنماید.
   مشترک می باید هزینه های مربوطه از جمله تغییر وسایل اندازه گیری در دو حالت کاهش و افزایش مجدد را بپردازد.
   مدارک مورد نیاز:
   ۱- کارت ملی مالک انشعاب و یا نام سربرگ با مهر شرکت برای مشترکین حقوقی
   ۲- آخرین قبض تسویه شده محل مورد تقاضا
   گردشکار سرویس :
   نام سرویس : نصب مجدد انشعاب برق
   معرفی سرویس:
   برای برقراری مجدد انشعاب برق در محلی که سابقاً انشعاب برق وجود داشته و موقتاً جریان برق قطع گردیده است، مشترک می باید بر اساس تعرفه های مصوب کلیه بدهیهای معوقه و هزینه وصل یا نصب مجدد و خسارات وارده و حداقل بهای برق و یا رقم ثابت ( آبونمان ) ماهانه ( بر حسب مورد ) در طول دوران قطع برق را به شرکت پرداخت نماید.در مورد مشترکینی که به دلیل عدم پرداخت به موقع صورتحسابهای خود مشمول قطع موقت برق می گردند، شرکت می تواند برقراری مجدد انشعاب را (علاوه بر موارد مندرج در بند فوق ) منوط به تادیه پیش پرداخت نماید. میزان پیش پرداخت حداکثر می تواند معادل بهای برق مصرفی آخرین صورتحساب باشد.
   در مواردی که مطابق مفاد این آیین نامه جریان برق قطع می شود، مشترک مجاز به دخالت در تاسیسات و وصل خودسرانه جریان برق نمی باشد و در صورت تخلف، جریان برق قطع و برقراری مجدد آن موکول به سپردن تعهد کتبی بر تکرار نشدن خلاف و تسویه حساب کامل و پرداخت معادل ۲ برابر هزینه وصل آن انشعاب برق خواهد بود.
   نکته : براساس ماده بند ج 52-4 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق، هرگاه یکسال از تاریخ قطع بگذرد و مشترک به رغم ارسال صورتحساب و اخطار وضع خود را مشخص ننماید مشمول برچیدن دائم (لغو انشعاب) خواهد شد و شرکت با مشترک تسویه حساب خواهد نمود.
   مدارک مورد نیاز :
   متقاضی می بایست با به همراه داشتن مدارک زیر به یکی از امورهای شرکت توزیع برق مراجعه فرماید :
   ۱- کارت ملی مالک انشعاب صاحب محل مورد تقاضا
   ۲- آخرین قبض تسویه شده محل مورد تقاضا.
   گردش کارسرویس:
   نام سرویس : صدور قبض المثنی
   معرفی سرویس:
   قرائت وسایل اندازه گیری به منظور تنظیم صورتحساب در فواصل تعیین شده، و بر اساس برنامه زمان بندی قرائت توسط شرکت انجام خواهد شد.
   پس از صدور صورتحساب مشترک مکلف به پرداخت مبلغ صورتحساب و بدهیهای احتمالی معوقه بهای برق مصرفی می باشد اعم از اینکه بدهیهای مذکور مربوط به مصرف کننده فعلی یا قبلی باشد.

   لازم به ذکر است اعلام عدم دریافت صورتحساب توسط مشترک از تعهد پرداخت صورتحساب نمی کاهد ولی هرگاه مشترک با مراجعه به شرکت درخواست صدور المثنی نماید شرکت موظف است نسبت به صدور المثنی اقدام نماید.
   مدارک مورد نیاز :
   1- شماره پرونده یا رمز رایانه
   گردش کارسرویس:   نام سرویس : مشاهده سوابق صورتحسابهای برق مصرفی
   معرفی سرویس:
   این درخواست جهت آن دسته از مشترکینی تهیه شده که نیازمند اطلاع از سوابق صورتحسابهای برق مصرفی خود اعم از سوابق مصرف و سوابق پرداخت طی سنوات گذشته و یا در دوره انتخابی مورد نظر خود می باشند.
   مدارک مورد نیاز :
   1- شماره پرونده یا رمز رایانه
   گردش کارسرویس:   نام سرویس : تغییر تعرفه به صورت حضوری
   معرفی سرویس:


   مدارک مورد نیاز :
   1- شماره پرونده یا رمز رایانه
   2- اصل کارت ملی مشترک
   3- کپی قبض برق مصرفی
   4- اصل مدارک و مجوزات   نام سرویس : قطع موقت انشعاب برق
   معرفی سرویس:
   شرکت توزیع برق در موارد مشروحه زیر انشعاب برق مشترک را موقتاً قطع خواهد کرد :
   الف) در صورتی که مشترک پس از تسویه حساب، تقاضای قطع موقت انشعاب برق را بنماید. در حالتی که یک انشعاب چند استفاده کننده داشته باشد، باید کلیه استفاده کنندگان تقاضای قطع موقت انشعاب را بنماید.
   ب) اگر مشترک، در اجرای مفاد مقررات مندرج در این آیین نامه و یا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب برق به تشخیص شرکت قصور کند.
   ج) اگر صورتحسابهای برق مصرفی و یا سایر بدهیها در سر رسید مقرر پرداخت نشود.
   د) در صورتی که نیروی برق به مصرف غیر مجاز برسد و یا در تاسیسات متعلق به شرکت دستکاری شود یا مقررات فنی و استاندارد و همچنین حریم تاسیسات برق رعایت نشود.
   ه) در صورتی که امکان قرائت وسایل اندازه گیری در سه دوره متوالی به دلیل بسته بودن محل فراهم نگردد.
   و) هر گاه حکم یا قراری از سوی مقامات قضایی در زمینه قطع برق صادر گردد.
   ز) در مورد کلیه مشترکین پمپهای آب کشاورزی، در صورتی که سازمان آب منطقه ای درخواست قطع نماید.
   ضمنا در هنگام قطع برق کماکان صورتحساب بر حسب مورد بر مبنای حداقل بهای برق ماهانه یا رقم ثابت ( آبونمان ) صادر خواهد شد.
   چنانچه مشترکی بابت بهای برق مصرفی و سایر هزینه های مربوطه به شرکت بدهی داشته باشد، شرکت می تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترک مذکور را در محل دیگر نیز با اخطار قبلی قطع نموده و تا وصول مطالبات خود از وصل آن خودداری نماید. ضمناً چنانچه محل مزبور در حوزه فعالیت شرکت دیگر باشد شرکت مورد بحث می باید با درخواست شرکت ذینفع نسبت به قطع برق اینگونه مشترکین در مورد وصول مطالبات شرکت مزبور همکاری لازم را به عمل آورد. همچنین برقراری انشعاب جدید به نام مشترک مزبور نیز تا تسویه حساب کلیه مطالبات با شرکت امکان پذیر نخواهد بود.
   مدارک مورد نیاز :
   متقاضی می بایست با به همراه داشتن مدارک زیر به یکی از امورهای شرکت توزیع برق مراجعه فرماید :
   ۱- کارت ملی مالک انشعاب
   ۲- آخرین قبض تسویه شده محل مورد تقاضا.
   ۳- اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته ای ( قولنامه رسمی، تعهد محضری، تقاضای مالک انشعاب ) که مورد تایید شرکت باشد.
   گردش کارسرویس:   نام سرویس : برقراری مجدد انشعاب برق یا وصل مجدد
   معرفی سرویس:
   برای برقراری مجدد انشعاب برق در محلی که سابقاً انشعاب برق وجود داشته و موقتاً جریان برق قطع گردیده است، مشترک می باید بر اساس تعرفه های مصوب کلیه بدهیهای معوقه و هزینه وصل یا نصب مجدد و خسارات وارده و حداقل بهای برق و یا رقم ثابت ( آبونمان ) ماهانه ( بر حسب مورد ) در طول دوران قطع برق را به شرکت پرداخت نماید.
   در مورد مشترکینی که به دلیل عدم پرداخت به موقع صورتحسابهای خود مشمول قطع موقت برق می گردند، شرکت می تواند برقراری مجدد انشعاب را (علاوه بر موارد مندرج در بند فوق ) منوط به تادیه پیش پرداخت نماید. میزان پیش پرداخت حداکثر می تواند معادل بهای برق مصرفی آخرین صورتحساب باشد.
   در مواردی که مطابق مفاد این آیین نامه جریان برق قطع می شود، مشترک مجاز به دخالت در تاسیسات و وصل خودسرانه جریان برق نمی باشد و در صورت تخلف، جریان برق قطع و برقراری مجدد آن موکول به سپردن تعهد کتبی بر تکرار نشدن خلاف و تسویه حساب کامل و پرداخت معادل ۲ برابر هزینه وصل آن انشعاب برق خواهد بود.
   مدارک مورد نیاز :
   متقاضی می بایست با به همراه داشتن مدارک زیر به یکی از امورهای شرکت توزیع برق مراجعه فرماید :
   ۱- کارت ملی مالک انشعاب
   ۲- آخرین قبض تسویه شده محل مورد تقاضا.
   ۳- اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته ای ( قولنامه رسمی، تعهد محضری، تقاضای مالک انشعاب ) که مورد تایید شرکت باشد.
   گردش کارسرویس:   نام سرویس : اعلامیه برق مصرفی میان دوره (مالک و مستاجر)و ثبت کیلو وات مصرفی
   معرفی سرویس:
   جهت استفاده برای مالکین و مستاجرین می باشد.
   .
   گردش کارسرویس: