تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • راهنمای تلفن های شرکت

   واحد نام مستقیم داخلی
   مدیرعامل مهندس علی سعیدی 37616410 400-401
   مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل پورحسین 37616410 400-401
   دفتر مدیرعامل جعفری 37616410 400-401
   مشاور مدیرعامل کسائیان 37685999 418
   راننده مدیرعامل متقیان - 400
   مجری نیرورسانی و تملک دارایی آذری 37683764 404
   مسئول خدمات دفتری رجبی- خانم آقایی 37683764 404
   کارشناس نیرورسانی و تملک دارایی کرامت پور- نصرالهی - سدیری 37646657 407
   مدیردفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات معنوی 37630146 415
   واحد حقوقی تقی زاده- ناظم- گلستانی- خانم براتی 37630146 415
   مدیر امور بازرسی ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آزموده فر – جلایری 37681411 420
   واحد رسیدگی به شکایات خانم اقبال 37677409-37683333 -
   مدیر دفتر روابط عمومی کاشی 37614057 440-444
   دفتر روابط عمومی کاهنی- رواندل 37614057 440-444
   پایگاه بسیج پیراسته 37650584 283
   مدیردفتر حراست و امورمحرمانه سیدی مودب 37636006 430
   رئیس اداره حفاظت فیزیکی مرکبی 37636006 430
   کارشناس حفاظت فیزیکی - IT ذاکری – تقی زاده 37636006 430
   دفتر حراست و امورمحرمانه محمدی- شریعتی 37636006 430
   مشاور نیروی انتظامی سیدامجدی- فیلابی 37683860 434-406
   نگهبانی درب خیام خالوئی - 433
   نگهبانی درب پیام ظریف- مالکی- فهیمی - 432
   مرکز تلفن خانمها : کاویان پور- حاجی آبادی 5-37614031 200-9
   مجری طرح بهینه سازی و کاهش تلفات قاسمپور 37659925 310
   مسئول آمار کاهش تلفات خدیوی 37659925 310
   کارشناسان کاهش تلفات خزاعی- هوشمند- خانم سلیمانی 37659925 310
   معاونت برنامه ریزی و مهندسی مهندس ذبیحی 37621626 300
   مسئول خدمات دفتری احمدیان 37621626 300
   مدیر دفتر GIS روحبخش 37628171 313
   مجری طرح GIS صدیقی-سلطانی- قارزی 37628171 313
   مدیردفتر برنامه ریزی و بودجه آقایی 37618561 316
   دفتر برنامه ریزی و بودجه جعفرزاده- خانم فرزانه 37618561 304
   گروه آمار و اطلاعات مدیریت حسن آبادی- چرمچی- فدایی 37618561 306
   مدیردفتر کنترل برنامه و پروژه زمانیان- اسبلانی 37684310 405
   مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری ثناگر-سیدی- قربانیان- رنجبر 37646690-37667737 421
   دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری اصغری- صفار- یوسف زاده- حدادی – خاکنه 37646340 308
   مدیردفتر تحقیقات علیشاهی 38536301 -
   دفتر تحقیقات صفری- قربان پناه- صبورداودیان- عقلی- خانم زمانی- پورعرب – نخودچی 38536301 -
   مدیر دفتر مهندسی و نظارت پورباقری شهری 37684057 302
   رئیس گروه برنامه ریزی فنی احمدی پور 37675558 317
   کارشناسان مهندسی و نظارت حیدری- ابوترابی- معرفی – باغیشنی 37630144 303
   کارشناسان مهندسی و نظارت عسگری- خطیب زاده 37669989 فاکس 317
   کارشناسان مهندسی و نظارت هاشمی- خانم هنربخش 37684057-
   (37653719 فکس)
   302
   مسئول نظارت ساختمانی و کارگاههای تیرسازی مسعودی 37627775 305
   مدیرحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات امیر رضا رجبی
   403
   مدیردفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهرخ حسین زاده 37610059 320
   مسئول خدمات دفتری مزینانی 37610059 320
   کارشناس مسئول سخت افزار رضازاده 37681068 320
   کارشناس بانک های اطلاعاتی و مدیریت سرور محمد دست پاک - صادق خوبروی
   324
   گروه توسعه خدمات فاوا حسین رجایی ، حمید جلالی ، عباس بنی اسدی مقدم 37667323 319
   گروه نرم افزار شهابی - ولی زاده - خاکنه
   413
   گروه زیر ساخت شبکه خبیر - انصاری - گرجی - یدالهی 37650582 321
   گروه سرویس های شبکه – جاودانی- گفتاری-محمدیان 37684084 324
   پیشخوان خدمات فناوری اطلاعات حسن زاده- فتاح - سعادتمند - بیجندی 37681068 307
   پیشخوان خدمات فناوری اطلاعات امینی - محمد زاده 37681068 309
   قائم مقام مدیرعامل درمنطقه غرب مهدی حکمت 37646337 340
   مسئول خدمات دفتری ذاکری 37646337 340
   اموربرق ناحیه 3 نوربخش( مدیری امور) 9-37681058 -
   اموربرق ناحیه 4 باغیشینی(مدیر امور) 37511095-37511906 -
   اموربرق ناحیه 5 خانزاده(مدیر امور) 14-38684812 -
   اموربرق ناحیه 7 خانزاده(مدیر امور) 2-36636961 -
   اموربرق ناحیه 9 آردم( مدیر امور) 4-36574183 -
   اموربرق طرقبه و شاندیز نیایی منش ( مدیر امور ) 34281711 -
   قائم مقام مدیرعامل درمنطقه شرق رضا وهاب رجائی 37646338 360
   مسئول خدمات دفتری واحدی 37646338 360
   اموربرق ناحیه 1 معرفی( مدیر امور) 8-32257007 -
   اموربرق ناحیه 2 صبوری کیوانلو(مدیر امور) 2-33416021 -
   اموربرق ناحیه 6 حقگو رستمی(مدیر امور) 32590950-32590954 -
   اموربرق ناحیه 8 صردی(مدیر امور) 8-38514577 -
   امور برق ملک آباد ملک مطیعی (مدیر امور) 05133523899
   معاونت فروش و خدمات مشترکین شریعت داودی 37658294 416
   مسئول خدمات دفتری خانم واحدی 37658294 416
   مدیردفتر نظارت بر خدمات مشترکین آقای گلمکانی 37681057 411
   کارشناسان نظارت‌برخدمات‌مشترکین شاطرزاده- توکلی- خانم ها نجم آبادی و هیهات 37681057 411
   مدیر دفتر نظارت بر فروش انرژی طوسی- سبحانی- فیضی 37621068 412
   دفتر نظارت بر وصول مطالبات قزیانس 37646603 412
   کارشناس دفاتر جامع خانم نامقی 37625099 410
   مرکز فروش تلفنی و تشخیص انشعاب خانمها عرفان- زینلی- رئیسی- معصومی-منتظری-اکبرزاده-آذری 37677860-32112121 -
   رئیس گروه مدیریت مصرف حسین زاده- خانم مرادی 36628079
   معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ مشکینی 37646336 403
   مسئول خدمات دفتری دیده ور 37646336 403
   کارشناس فوریتهای شبکه امین 37640097 330
   مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری حشمتی 37640097 334
   کارشناس ناظر بر بهره برداری غرب شفا 37640097 331
   مسئول آمار و اطلاعات بهره برداری خانم قربان پور 37640097 334
   مدیراموردیسپاچینگ وفوریتهای برق جواهری 38655524
   مسئول خدمات دفتری قرائی 38655534 فاکس
   رئیس اداره مانور شبکه عطاری 38650990
   دیسپاچینگ توزیع ابوالفضلی- توکلی- وفائی- پناهی- اصلاحی- نجاری- پرکار 38655526


   38655546
   اداره اتوماسیون افشار- باوفا طوسی – درگاهی 38655578
   رئیس اداره مانور شبکه های توزیع انصاری نیا 38650980-38655597
   مسئول پیگیری خاموشیهای (121)
   38655598
   امورنگهداری‌وتعمیرات شبکه‌های‌فشارمتوسط (شرق) اشرف زاده وفادار (شرق) 33666040-33684040
   امورنگهداری‌وتعمیرات شبکه‌های‌فشارمتوسط (غرب)
   احمدی (غرب) 36073684
   مدیردفتر بازار برق یکتای 37658293 413
   دفتر بازار برق پاکزاد- خانم صنعتی 37659727 413
   مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری نجفی‌نیا 36636966 -
   دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری روحبخش- وکیلی-فرجادی- خانم طلوعی- موسوی 36616647 -

   تیموری- غمامی و خانم بابایی 36628074
   دبیرکمیسیون فنی غرب ناصری- فاضلی 38693959 -
   دبیر کمیسیون فنی شرق قاری 33642155 -
   مدیردفتر ایمنی و کنترل ضایعات نیک پیام- هنرور- رادمان 37646023 323
   معاونت منابع انسانی بهشاد 37681056 250
   مسئول خدمات دفتری نخودیان 37681056 250-251
   مدیردفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی افشار 37684689 312
   دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی مهدوی- سامانی- خانم سعیدی 37684689 312
   پارک آموزشی طرق حیدری 33926473 312
   مدیر مسئول نشریه وصل نورائی 37620710 252
   مدیرامور کارکنان و رفاه کریم زادگان 37630143 255
   مسئول خدمات دفتری ترابی- حسینی 37630143 255
   مدیردفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل جمالی 37667332 262
   رئیس اداره کارگزینی اعتصامی 37681025 253
   اداره کارگزینی خانم خمر- اسکندری 37681025 253
   مسئول ساماندهی پیمانکاران مردان – خانم جعفرزاده 37675557 259
   مسئول خدمات پرسنلی نیک پیمان - 256
   بایگانی کارگزینی کوهستانی - 254
   رئیس اداره رفاه و درمان حسین زاده 37681065 257
   کارشناسان رفاه سعادتجو-خانم جعفرزاده فدکی 37681065 257
   کارشناس درمان خانم یگانه 37614190 258
   رئیس اداره نظارت بر دبیرخانه شیبانی فکس(37681066)-37665200 260
   کاردان ثبت نامه های صادره و وارده امیرعباسی – عطایی 37665200 261
   نامه رسان مصطفی زاده- پاکدل - 261
   چاپ تکثیر جعفری - 263
   تحریرات خانمها: نوروزی- همایون فر - 264
   معاونت مالی و پشتیبانی شعبانیان 37681052 230
   مسئول خدمات دفتری آزموده سیامک 37681052 230
   ذیحساب حسابرسی داخلی علی اسماعیلی - حسینی 37646664 402
   مدیرامور مالی حجازی 37621764 235
   مسئول خدمات دفتری احمدی 37621764 -37630148 فکس 235
   معاون امورمالی رئیس ممیزی کنترل و نظارت عمرانی- خانم محسن پور 37646074 241
   کارشناس مسئول ممیزی و بودجه باوندپور 37650586 236
   کارشناس ممیزی و بودجه زاده تراب 37650586 236
   تعاونی اعتبار آزموده 37652600 249
   اداره حسابداری تاسیسات اخلاقی- حیدری- خانم شیرازی 37652600 239
   حسابدار اموال و جمعداری شیخی 37652600 231
   حسابداری مشترکین و درآمد سوران- نظری- خانمها: زمانی- موسوی 37646339 240
   رئیس اداره حسابداری عمومی و قراردادها شالی 37682091 238
   حسابداری قراردادها دانایی- خانم دلمرادی 37682091 246
   تنظیم اسناد مسرور- خانمها انزوایی- مومن زاده- زارع 37677408 245
   رئیس اداره حسابداری حقوق و دستمزد عقیقی 37675876 244
   واحد حقوق و دستمزد شادکامی- خانم نیستانی 37675876 244
   حسابدارمسئول خزانه و ضمانتنامه تریک 37677408 247
   سازمان حسابرسی - 37659926 277
   مدیرامورتدارکات اسماعیل زاده 37681055 202
   مسئول خدمات دفتری خانم سجادی 37681055 202
   رئیس اداره بازرگانی خانم عرب – اشرافیان 37681067-37630145 204
   اداره بازرگانی ( کارشناس مناقصه وقراردادها) قنبری 37681067-37630145 207
   مسئول کارپردازی و سفارشات فرجادی- کباری 37650585-37630147 205
   کارپردازی وحدتی نیا 37650585-37630147 206
   کارشناس مناقصه و مزایده و قراردادها حسینی - خانمها پیرایش- ثابتی – فلاح 37681067 (202)207
   سرپرست اداره انبارغرب موسوی 38682745 219
   مسئول خدمات دفتری جلایر- نیک فرجام 38679200 -
   نگهبانی انبارغرب
   38674448 -
   نگهبانی پارک آموزشی طرق
   33921134 -
   مسئول انبار شرق اکبرزاده- محمد بیناباجی 33661404-33685090 -
   نگهبانی انبارهای شرق
   33685080 -
   نگهبانی امور نگهداری و تعمیرات شبکه های فشار متوسط
   36059610 -
   مدیر امورنظارت بر خدمات عمومی وفایی 37681070- (فکس : 37616962 ) 210
   مسئول خدمات دفتری وارسته 37681070 210
   اداره خدمات عمومی یوسفی- مستعلی- دهقان – محمدی طلب 37667727-37654311 212
   تاسیسات گل خطمی - 214
   آبدارخانه طبقه 1 مهرجوئی-کاشفی-یوسفی-حسین‌پور-رفیعی - 215
   آبدارخانه طبقه 2 حسین پور- سکان- جنگلی- غلامی- ریگی- امینی - 216
   آبدارخانه طبقه 3 حشمتی- غلامیان - 218
   آبدارخانه برق3 صاحبی - 217
   بوفه دانایی - 209