تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • 5 روز آخر تیرماه و 11 هزار مگاوت پیک سایی

   5 روز آخر تیرماه و 11 هزار مگاوت پیک سایی

   5 روز آخر تیرماه و 11 هزار مگاوت پیک سایی

    5 روز آخر تیرماه و 11 هزار مگاوت پیک سایی

    

    

   شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق طی 5 روز  آخر تیرماه 95 موفق شدند روزانه با جلب همکاری 26170 تا 35851 مشترک یا مولد همکار، در مجموع 11 هزار و 286 مگاوات از دیماند مصرفی مشترکان را در ساعات پرباری شبکه کاهش دهند.

   گزارش روزانه عملکرد جلب همکاری مشترکان در طرح های پاسخگویی بار شرکت های برق که از سوی معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر انتشار یافته حاکی است تنها در روز 26 تیر ماه 95 تعداد 41 شرکت توزیع برق و برق منطقه ای با جلب همکاری 35 هزار و 851 مشترک یا مولد همکاری موفق شدند 2هزار و 464 مگاوات از دیماند مصرفی را کاهش دهند.

                                                                                     

                                                                                       منبع: پیک برق شماره 1035

    

    

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: