تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • مناقصات سال 91-92   توجه : در مناقصات محدود تنها در صورتی که دعوتنامه دریافت نموده اید حق شرکت در مناقصه را خواهید داشت در غیر این صورت اسناد را برداشت ننمایید

   توجه مهم : لطفا در آخرین تاریخ مهلت تحویل پاکات مجددا این صفحه را بازبینی فرمایید در صورت تغییر در بخش توضیحات تغییرات اعمال شده درج می گردد   موضوع مناقصه

   شماره مناقصه/ مزایده/ فراخوان

   تاریخ بازگشایی پاکات

   آخرین مهلت تحویل پاکات

   نوع مناقصه/مزایده

   فایل اسناد

   خرید خدمات کارشناسی به منظور نظارت بر اجرای پروژه های شرکت توزیع نیروی برق مشهد

   91/10

   91/05/22

   91/05/21

   عمومی

   دریافت اسناد

   انجام کلیه خدمات و فعالیت های مربوط به بخش بهره برداری اتفاقات و عملیات و فوریت های برق و کلیه خدمات لازم به مشترکین و متقاضیان

   91/12

   91/06/11

   91/06/08

   فراخوان

   دریافت اسناد

   LED فروش 31200عدد لامپ 91.13 91/06/12 91/06/11 مزایده دریافت اسناد
   انتخاب پیمانکار جهت عملیات نصب ، اصلاح سرویس دیماندی و غیر دیماندی 91.1 ساعت 11 ساعت 9 مناقصه دریافت اسناد
   انجام عملیات مرتبط با ایمنی و بهداشت حرفه ای 91.3 ساعت 10 به تاریخ 91/02/11 ساعت 15به تاریخ 91/02/10 مناقصه دریافت اسناد
   خرید خدمات کارشناسی به منظور کنترل پروژه های سرمایه ای 91.4 ساعت 10 به تاریخ 91/02/25 ساعت 15به تاریخ 91/02/24 مناقصه دریافت اسناد
   خرید 26000متر کابل 20کیلوولت کراسلینک 240*1 91.5 ساعت 10 به تاریخ 91/02/22 ساعت 15به تاریخ 91/02/20 مناقصه دریافت اسناد
   فروش 60تن انواع سیم مسی 91.6 ساعت 11به تاریخ 91/02/31 ساعت 15به تاریخ 91/02/20 مزایده دریافت اسناد
   فروش 50قلم انواع کالای اسقاط و مستعمل 91.7 ساعت 11به تاریخ 91/04/25 ساعت 15به تاریخ 91/04/24 مزایده دریافت اسناد
   انجام فعالیتهای حوزه مالی در محدوده امورهای برق نواحی 4و1 91.8 ساعت 10به تاریخ 91/04/10 ساعت 15به تاریخ 91/04/07 مناقصه دریافت اسناد
   فروش حدود 40تن انواع سیم مسی 91.9 ساعت 11به تاریخ 91/04/28 ساعت 15به تاریخ 91/04/27 مناقصه دریافت اسناد
   خرید انواع چراغ خیابانی متال هالید و سدیم با لامپ 91.11 ساعت 10به تاریخ 91/05/07 ساعت 15به تاریخ 91/05/04 مناقصه دریافت اسناد
   اجرای پروژه احداث شبکه فشارمتوسط به منظور برقرسانی از روستای حیطه زشک تا استخر ماهی 91.14 ساعت 11به تاریخ 91/06/19 ساعت 15به تاریخ 91/06/18 مناقصه دریافت اسناد
   فروش سه دستگاه خودرو 91.22 ساعت 12به تاریخ 91/08/20 ساعت 10به تاریخ 91/08/20 مناقصه دریافت اسناد
   ارایه خدمات جهت بازدید و تهیه کروکی 91.2 ساعت 11 به تاریخ 91/02/30 به تاریخ 91/02/30ساعت 9 مناقصه دریافت اسناد
   فروش 40تن انواع سیم های مسی جمع آوری شده از شبکه 91.15 91/06/27 91/06/26 مزایده دریافت اسناد
   خرید انواع تابلو های  چند کنتوره خانگی 91.19 91/07/09 91/07/08 مناقصه دریافت اسناد
   خرید کنتور تکفاز و سه فاز و مونتاژ شده 91.20 91/07/15 91/07/12 مناقصه دریافت اسناد
   خرید کنتور تکفاز و سه فاز و مونتاژ شده 91.20 91/07/23 91/07/22  تمدید مناقصه دریافت اسناد
   فروش 40تن  انواع سیم های جمع آوری شده از شبکه 91.21 91/08/07 91/08/06  مزایده دریافت اسناد
   نصب کلید های هوایی قابل قطع زیر بار 91.16 91/08/10 91/08/09  مناقصه طرح تملک دارایی ها دریافت اسناد
   احداث و بهینه سازی شبکه و تامین زیرساخت های مسکن مهر 91.17 91/08/10 91/08/09  مناقصه طرح تملک دارایی ها دریافت اسناد
   خرید کنتور تکفاز و سه فاز 91.20 91/08/06 91/08/03  تمدید و تغییرمناقصه دریافت اسناد
   خرید انواع ترانسفورماتور 91.24 91/09/07 91/09/06  مناقصه دریافت اسناد
   فروش 37قلم کالای اسقاط 91.23 91/09/08 91/09/07 مزایده دریافت اسناد
   فروش 37قلم کالای اسقاط 91.23 91/09/25 91/09/25 تجدید مزایده دریافت اسناد
   فروش 40تن سیم مسی اسقاط 91.26 91/09/28 91/09/29 مزایده دریافت اسناد
   تامین برق زیر ساخت های مسکن مهر و اصلاح و بهینه سازی روستایی 91.17 91/09/26 91/09/25 تجدید مناقصه دریافت اسناد
   شناسایی پیمانکاران به منظور اجرای شبکه های توزیع 91.27 نامشخص 91/10/18 فراخوان دریافت اسناد
   خرید پایه روشنایی 14متری فلزی تلسکوپی 91.31 ساعت 10به تاریخ 91/10/20 ساعت 9 به تاریخ 91/10/20 مناقصه دریافت اسناد
   ارزیابی کیفی مشاوران در زمینه طراحی و نظارت پروژه های شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد 91.28 نا مشخص 91/10/30 فراخوان دریافت اسناد
   فروش 85 قلم کالای مازاد 91.32 ساعت 11به تاریخ 91/11/07 ساعت 10 به تاریخ 91/11/07 مزایده دریافت اسناد
   انجام خدمات اداری و مالی 91.29 نا مشخص 1391/11/07 فراخوان دریافت اسناد
   انجام خدمات فنی و مهندسی 91.30 نا مشخص 1391/11/07 فراخوان دریافت اسناد
   شناسایی پیمانکاران 91.35 نا مشخص 1391/11/08 فراخوان دریافت اسناد
   فروش 40 تن سیم مسی جمع آوری شده 91.33 ساعت 13به تاریخ 14/11/91 ساعت 12 به تاریخ 14/11/91 مزایده دریافت اسناد
   خرید انواع کابل مسی فشارضعیف و کابل خودنگهدار 91.34 ساعت 11 صبح روز 18/11/91 ساعت 9 صبح روز 18/11/91 مناقصه دریافت اسناد
   ارزیابی کیفی شماوران در زمینه نظارت بر عملکرد پیمانکارقرائت و توزیع قبوض 91.38 نا مشخص 1391/12/06 فراخوان دریافت اسناد
   تمدید مناقصه خرید انواع کابل مسی فشارضعیف و کابل خودنگهدار 91.34 ساعت 11 صبح روز 91/12/05 ساعت 9 صبح روز 91/12/05 مناقصه دریافت اسناد
   فروش 50تن انواع سیم های جمع اوری شده 91.41 ساعت 13به تاریخ 91/12/14 ساعت 12 به تاریخ 91/12/14 مزایده دریافت اسناد
   خرید انواع تابلو توزیع فشارضعیف 91.40 ساعت 10 به تاریخ 91/12/16 ساعت 11به تاریخ 91/12/16 مناقصه دریافت اسناد
   فروش 36قلم کالای اسقاط 91.42 ساعت 12ظهر روز 13/12/91 ساعت 11صبح روز 13/12/91 مزایده دریافت اسناد
   انجام خدمات مالی و اداری 91.36 ساعت 12ظهر روز 15/12/91 ساعت 9صبح روز 15/12/91 مناقصه محدود دریافت اسناد
   ارایه خدمات در برق نریمانی و رضوی 91.18 ساعت ساعت مناقصه دریافت اسناد
   ارایه خدمات در بخش فنی – مهندسی 91.37 ساعت 11ظهر روز 15/12/91 ساعت 9صبح روز 15/12/91 مناقصه محدود دریافت اسناد
   خرید خدمات مشاور کارشناسی بمنظور طراحی پروژه ها 91.39 ساعت 10ظهر روز 22/12/91 ساعت 9صبح روز 22/12/91 مناقصه محدود دریافت اسناد
   ارایه خدمات جهت بازدید و گزارش متقاضیان برق تکفاز و سه فاز در محدوده امور های برق نواحی دهگانه 91.43 ساعت 11ظهر روز 22/12/91 ساعت 9صبح روز 22/12/91 مناقصه محدود دریافت اسناد
   ارایه خدمات جهت نصب و اصلاح سرویس کنتور های تکفاز و سه فاز در محدوده امور های برق نواحی دهگانه 91.44 ساعت 12ظهر روز 22/12/91 ساعت 9صبح روز 22/12/91 مناقصه محدود دریافت اسناد
   خرید فاز دوم تجهیزات data center 91.46 ساعت 10صبح روز 23/12/91 ساعت 9صبح روز 23/12/91 مناقصه محدود دریافت اسناد
   ارایه خدمات جهت نظارت بر عملکرد پیمانکار قرایت و توزیع قبوض ووصول مطالبات در محدوده امورهای برق نواحی دهگانه 91.45 ساعت 10صبح به تاریخ 21/01/92 ساعت 9صبح به تاریخ 21/01/92 مناقصه دریافت اسناد
   شماره برداری کنتور توزیع و قبوض ووصول مطالبات مشترکین دیماندی 91.48 ساعت 11صبح به تاریخ 21/01/92 ساعت 10صبح به تاریخ 21/01/92 مناقصه دریافت اسناد
   انجام عملیات خدمات خودرویی با راننده 92.1 22/02/1392 ساعت 11 صیح   مناقصه دریافت اسناد
   خرید فاز دوم detasenter 92.46
   شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
   آدرس: مشهد مقدس،بلوار خیام(جنوبی)-صندوق پستی-917351115
   تلفن: 31703-051
   فکس: 37681066-051
   پست الکترونیک: info@meedc.net
   مجموع بازدیدها :
   15,688,708
   تعداد بازدید امروز :
   7,217
   تعداد بازدید دیروز :
   5,225
   آخرین به روزرسانی :
   1398/04/29 14:27
   تعداد کاربران مهمان : 422
   تعداد کاربر آنلاین : 0