تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • راهنمای لغـو انشعاب

   راهنمای لغـو انشعاب
   شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد   توضیحات:

   برچیدن دائم انشعاب برق ( لغو انشعاب ) : ماده 1-52-4 در هر یک از چهار حالت زیر شرکت انشعاب برق مشترک را بطور دائم جمع آوری ، اشتراک مربوطه را باطل و با مشترک تسویه حساب خواهد نمود : اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
   الف ) بر اساس درخواست مشترکی که تنها مصرف کننده برق از انشعاب می باشداااااااااااااااااا
   ب) بدهی مشترک به صد در صد هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق برسد و علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت بدهی مربوطه را پرداخت ننمایدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   ج ) یکسال از تاریخ قطع برق بگذرد و مشترک علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت وضع خود را مشخص ننمایدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
   د ) مشترک علیرغم سپردن تعهد کتبی مبنی بر عدم دخالت در تاسیسات و وصل خودسرانه جریان برق برای بار دوم نسبت به وصل خودسرانه برق اقدام نماید ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   روند اجرا:
   در صورت مهیا شدن شرایط لغو انشعاب طبق ماده 52-4 آئین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق نسبت به جمع‌آوری و لغو انشعاب به شرح ذیل اقدام می‌گردد :
   جمع‌آوری لوازم اندازه‌گیری از محل .
   محاسبه و صدور آخرین قبض براساس تاریخ و کیلووات ساعت قطع برق .
   محاسبه ارزش انشعاب و مبلغ قابل استرداد از این بابت به نرخ زمان قطع برق.
   کسر بدهی بهای برق مصرفی ( در صورت وجود ) از ارزش انشعاب و صدور اسناد مالی مربوطه .
   در صورتیکه مشترک بستانکار باشد صدور چک در وجه مشترک .
   تبصره : در صورتیکه بدهی اشتراک موردنظر بیشتر از ارزش انشعاب باشد طبق ماده 10-35-4 هرگونه قبول تقاضای برقراری یا تغییر در مشخصات انشعاب دیگر برای مشترک مذکور منوط به تسویه حساب بدهی فوق‌الذکر بوده و همچنین طبق ماده3-50-4 آئین‌نامه شرکت نسبت به قطع برق مورد استفاده مشترک در محل دیگر اقدام خواهد نمود .