تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • حوزه ستادی

   حوزه ستـادی
   آدرس : بلوار خیام- نبش خیام 31
   صندوق پستی : 1115-91735
   تلفن : 5-7614031
   دورنگار: 7681066

   مشخصات امورهای برق نواحی ده گانه مشهد
   * اموربرق ناحیه یک
   آدرس : چهارراه مقدم طبرسی- خیابان آیت ا... کاشانی کدپستی : 9144943664
   تلفن : 8-2257007 دورنگار: 32211882
   * اموربرق ناحیه دو
   آدرس : بلوار شهید شیرودی کدپستی : 9167865416
   تلفن : 3-33416021 دورنگار: 33414123
   * اموربرق ناحیه سه
   آدرس : بلوارخیام- نبش خیام 31 کدپستی : 9185837693
   تلفن : 9-37681058 دورنگار: 37617052
   * اموربرق ناحیه چهار
   آدرس : بلوارعبدالمطلب- نبش عبدالمطلب30 کدپستی : 9194849969
   تلفن : 6-37511095 دورنگار: 37512079
   * اموربرق ناحیه پنج
   آدرس : بلوارشهدای هفتم تیر( آب و برق)- بعد ازمیدان- ابتدای بلوارهنر کدپستی : 9178185541
   تلفن : 14-38684812 دورنگار: 38684817
   * اموربرق ناحیه شش
   آدرس : بلوارامت- میدان میرزاکوچک خان کدپستی : 9158734916
   تلفن : 32590950-32590954 دورنگار: 32592030
   * اموربرق ناحیه هفت
   آدرس : قاسم آباد- بلوار شاهد- میدان مادر کدپستی : 9187138769
   تلفن : 3-36636961 دورنگار: 36636965
   * اموربرق ناحیه هشت
   آدرس : خیابان هفده شهریور 15 کدپستی : 9166774877
   تلفن : 8-38514577 دورنگار: 38544175
   * اموربرق ناحیه نه
   آدرس : بلوار توس - توس 64 (خیابان ثنایی) - بین ثنایی 1 و 3 کدپستی : -
   تلفن : 4-36574183 دورنگار: 36574183
   * اموربرق ناحیه ده ( طرقبه و شاندیز)
   آدرس : شاندیز- میدان شهدا- ابتدای بلوارمیرزاجوادآقای تهرانی کدپستی : 54171-93561
   تلفن : 34281711 دورنگار: 34285640