تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • مدیرامور :حسین معرفی
   آدرس امور: چهارراه مقدم طبرسی- خیابان آیت ا... کاشانی
   کدپستی : 9144943664
   تلفن : 8-32257007
   دورنگار: 32211882

    
   معاون مدیر امور و بهره برداری
   مسئول: حسن سیفی
   تلفن: 32222672
   اداره اتفاقات وعملیات
   مسئول: روح الله راد
   تلفن: 32222671
   اداره برنامه ریزی و مهندسی
   مسئول: سیدمحمدحسین مطلبی
   تلفن: 32243152-32228458
   اداره خدمات مشترکین
   مسئول: سیدتقی سیدی مودب
   تلفن: 32225288
   اداره مالی و اداری
   مسئول: مهدی اسماعیلی پور
   تلفن: 32243843

    

   لیست دفاتر جامع

   ردیف کد مدیریت آدرس تلفن
   1 71-19-1245 پاکدل پنجتن-ابتدای خیابان دهخدای شمالی  
   2 72-19-1316 زهانی طبرسی شمالی 43-خیابان 16 متری -امام خمینی 32142890
   3 72-19-1003 دانش خواه نبش خواجه ربیع 21 37418881
   4 71-19-1233 ایرانمنش چهار راه میدان بار -نوغان رسالت 64و 66 37322020
   5 72-19-1245 هنرمند چهار راه گاز شرقی -نرسیده به تقاطع طبرسی بین مقداد 32و 34 32733000
   6 72-19-1297 حیدریان بین گاز 9-11 32768710
   7 72-19-1195 هوشمند سراب خواجه ربیع 29-سمت راست -ارامگاه جنب فرش حسینی 37414829
   8 72-19-1037 زهانی بین چهار راه گاز و رسالت -بین چهار راه و رسا 424 32744244
   9 72-19-1072 نیک رفتار بین پنجتن 64-66 32172441
   10 71-19-1222 خانم سلیمانی خیابان گاز شرقی -مقداد14- 32725300
   11 71-19-1238 شفیعی ج سیمان -جنب پمپ بنزین سیس اباد 32422100
   12 72-19-1145 قلی زاده جنب برق 1 32229745
   13 72-19-1211 شیبانی طبرسی شمالی بین 3-5 32177292
   14 72-19-1032 خرمی چهار راه برق-به طرف بلوار طبرسی مقابل چاپ استقلال 32732100
   15 72-19-1314 جان قلیان بلوار طبرسی دوم -نبش طبرسی شمالی 40 32149409
   16 72-19-1086 کوچکی طبرسی شمالی دوم- بین 21-23 32171761
   17 71-19-1024 شاهدوست بین کامیاب 17-19 -مقابل راه اهن 32282300
   18 72-19-1072 نیک رفتار بین پنجتن 64-66 32172441