تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • درخواست انشعاب جدید

   ردیف نام خدمت کارمزد مصوب کارگروه (ریال)
   1 درخواست انشعاب جدید (فقط ثبت تقاضای اولیه متقاضی) ۸۳۰۰۰
   2 درخواست افزایش قدرت ۷۷۰۰۰
   3 درخواست ادغام انشعاب ۷۷۰۰۰
   4 درخواست صدور فیش ۷۰۰۰
   5 درخواست جمع آوری دائم انشعاب ۴۸۰۰۰
   6 در خواست جمع آوری موقت انشعاب ۴۸۰۰۰
   7 ثبت درخواست اصلاح سرویس انشعاب ۸۵۰۰
   8 ثبت درخواست ازمایش کنتور ۸۵۰۰
   9 درخواست اصلاح نام یا آدرس ۴۸۰۰۰
   10 درخواست تغییر نام مشترک ۵۴۰۰۰
   11 تغییر مکان داخلی انشعاب ۹۰۰۰
   12 قطع موقت انشعاب ۴۸۰۰۰
   13 وصل مجدد انشعاب ۴۸۰۰۰
   14 تمدید پروانه و تغییر کد تعرفه ۵۴۰۰۰
   15 درخواست صدور قبض المثنی ۷۰۰۰
   16 درخواست صدور قبض تسویه حساب ۸۰۰۰
   17 استفاده از دستگاه Pos ۷۰۰۰
   18 درخواست کاهش قدرت ۱۱۰۰۰۰
   19 درخواست تفکیک انشعاب ۸۹۰۰۰
   20 ثبت کیووات ساعت مصرفی ۸۰۰۰
   21 نصب مجدد ۴۸۰۰۰
   22 درخواست تسویه حساب ۹۰۰۰