تغییر رنگ پورتال
X
   
 
  • درخواست انشعاب جدید

   کارمزد مصوب (ریال) نام خدمت ردیف
   117000 درخواست انشعاب جدید(ثبت تقاضای اولیه متقاضی) 1
   108000 درخواست افزایش قدرت 2
   105000 درخواست ادغام انشعاب 3
   10000 درخواست صدور فیش 4
   68000 درخواست جمع اوری دائم انشعاب 5
   68000 درخواست جمع اوری موقت 6
   68000 درخواست نصب مجدد انشعاب 7
   12000 ثبت درخواست اصلاح سرویس انشعاب 8
   12000 ثبت درخواست ازمایش کنتور 9
   68000 درخواست اصلاح نام یا ادرس 10
   76000 درخواست تغییر نام مشترک 11
   12000 تغییر مکان داخلی 12
   68000 قطع موقت انشعاب 13
   68000 وصل مجدد انشعاب 14
   10000 درخواست صدور قبض المثنی 15
   12000 درخواست تسویه حساب 16
   10000 pos استفاده از دستگاه 17
   154000 درخواست کاهش قدرت 18
   125000 درخواست تفکیک انشعاب 19
   68000 تمدید پروانه یا تغییر کد تعرفه 20
   12000 ثبت تلفن همراه مشترک 21