1397/10/30
  •    
    • راهنمای تلفن های شرکت

                                                                  

     واحد نام مستقیم داخلی
     مدیرعامل مهندس علی سعیدی 37616410 400-401
     مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل پورحسین 37616410 400-401
     دفتر مدیرعامل جعفری 37616410 400-401
     مشاور مدیرعامل کسائیان 37685999 418
     راننده مدیرعامل متقیان - 400
     مجری نیرورسانی و تملک دارایی آذری 37683764 404
     مسئول خدمات دفتری رجبی- خانم آقایی 37683764 404
     کارشناس نیرورسانی و تملک دارایی کرامت پور- نصرالهی - سدیری 37646657 407
     مدیردفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات معنوی 37630146 415
     واحد حقوقی تقی زاده- ناظم- گلستانی- خانم براتی 37630146 415
     مدیر امور بازرسی ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آزموده فر – جلایری 37681411 420
     واحد رسیدگی به شکایات خانم اقبال 37677409-37683333 -
     مدیر دفتر روابط عمومی کاشی 37614057 440-444
     دفتر روابط عمومی کاهنی- رواندل 37614057 440-444
     پایگاه بسیج پیراسته 37650584 283
     مدیردفتر حراست و امورمحرمانه سیدی مودب 37636006 430
     رئیس اداره حفاظت فیزیکی مرکبی 37636006 430
     کارشناس حفاظت فیزیکی - IT ذاکری – تقی زاده 37636006 430
     دفتر حراست و امورمحرمانه محمدی- شریعتی 37636006 430
     مشاور نیروی انتظامی سیدامجدی- فیلابی 37683860 434-406
     نگهبانی درب خیام خالوئی - 433
     نگهبانی درب پیام ظریف- مالکی- فهیمی - 432
     مرکز تلفن خانمها : کاویان پور- حاجی آبادی 5-37614031 200-9
     مجری طرح بهینه سازی و کاهش تلفات قاسمپور 37659925 310
     مسئول آمار کاهش تلفات خدیوی 37659925 310
     کارشناسان کاهش تلفات خزاعی- هوشمند- خانم سلیمانی 37659925 310
     معاونت برنامه ریزی و مهندسی مهندس ذبیحی 37621626 300
     مسئول خدمات دفتری احمدیان 37621626 300
     مدیر دفتر GIS روحبخش 37628171 313
     مجری طرح GIS صدیقی-سلطانی- قارزی 37628171 313
     مدیردفتر برنامه ریزی و بودجه آقایی 37618561 316
     دفتر برنامه ریزی و بودجه جعفرزاده- خانم فرزانه 37618561 304
     گروه آمار و اطلاعات مدیریت حسن آبادی- چرمچی- فدایی 37618561 306
     مدیردفتر کنترل برنامه و پروژه زمانیان- اسبلانی 37684310 405
     مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری ثناگر-سیدی- قربانیان- رنجبر 37646690-37667737 421
     دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری اصغری- صفار- یوسف زاده- حدادی – خاکنه 37646340 308
     مدیردفتر تحقیقات علیشاهی 38536301 -
     دفتر تحقیقات صفری- قربان پناه- صبورداودیان- عقلی- خانم زمانی- پورعرب – نخودچی 38536301 -
     مدیر دفتر مهندسی و نظارت پورباقری شهری 37684057 302
     رئیس گروه برنامه ریزی فنی احمدی پور 37675558 317
     کارشناسان مهندسی و نظارت حیدری- ابوترابی- معرفی – باغیشنی 37630144 303
     کارشناسان مهندسی و نظارت عسگری- خطیب زاده 37669989 فاکس 317
     کارشناسان مهندسی و نظارت هاشمی- خانم هنربخش 37684057-
     (37653719 فکس)
     302
     مسئول نظارت ساختمانی و کارگاههای تیرسازی مسعودی 37627775 305
     مدیرحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات امیر رضا رجبی   403
     مدیردفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهرخ حسین زاده 37610059 320
     مسئول خدمات دفتری مزینانی 37610059 320
     کارشناس مسئول سخت افزار رضازاده 37681068 320
     کارشناس بانک های اطلاعاتی و مدیریت سرور محمد دست پاک - صادق خوبروی   324
     گروه توسعه خدمات فاوا حسین رجایی ، حمید جلالی ، عباس بنی اسدی مقدم 37667323 319
     گروه نرم افزار شهابی - ولی زاده - خاکنه   413
     گروه زیر ساخت شبکه خبیر - انصاری - گرجی - یدالهی 37650582 321
     گروه سرویس های شبکه – جاودانی- گفتاری-محمدیان 37684084 324
     پیشخوان خدمات فناوری اطلاعات حسن زاده- فتاح - سعادتمند - بیجندی 37681068 307
     پیشخوان خدمات فناوری اطلاعات امینی - محمد زاده 37681068 309
     قائم مقام مدیرعامل درمنطقه غرب مهدی حکمت 37646337 340
     مسئول خدمات دفتری ذاکری 37646337 340
     اموربرق ناحیه 3 نوربخش( مدیری امور) 9-37681058 -
     اموربرق ناحیه 4 باغیشینی(مدیر امور) 37511095-37511906 -
     اموربرق ناحیه 5 خانزاده(مدیر امور) 14-38684812 -
     اموربرق ناحیه 7 خانزاده(مدیر امور) 2-36636961 -
     اموربرق ناحیه 9 آردم( مدیر امور) 4-36574183 -
     اموربرق طرقبه و شاندیز نیایی منش ( مدیر امور ) 34281711 -
     قائم مقام مدیرعامل درمنطقه شرق رضا وهاب رجائی 37646338 360
     مسئول خدمات دفتری واحدی 37646338 360
     اموربرق ناحیه 1 معرفی( مدیر امور) 8-32257007 -
     اموربرق ناحیه 2 صبوری کیوانلو(مدیر امور) 2-33416021 -
            
     اموربرق ناحیه 6 حقگو رستمی(مدیر امور) 32590950-32590954 -
     اموربرق ناحیه 8 صردی(مدیر امور) 8-38514577 -
     امور برق ملک آباد ملک مطیعی (مدیر امور) 05133523899  
     معاونت فروش و خدمات مشترکین شریعت داودی 37658294 416
     مسئول خدمات دفتری خانم واحدی 37658294 416
     مدیردفتر نظارت بر خدمات مشترکین آقای گلمکانی 37681057 411
     کارشناسان نظارت‌برخدمات‌مشترکین شاطرزاده- توکلی-  خانم ها نجم آبادی و هیهات 37681057 411
     مدیر دفتر نظارت بر فروش انرژی طوسی- سبحانی- فیضی 37621068 412
     دفتر نظارت بر وصول مطالبات قزیانس 37646603 412
     کارشناس دفاتر جامع خانم نامقی 37625099 410
     مرکز فروش تلفنی و تشخیص انشعاب خانمها عرفان-  زینلی- رئیسی- معصومی-منتظری-اکبرزاده-آذری 37677860-32112121 -
            
     رئیس گروه مدیریت مصرف حسین زاده- خانم مرادی 36628079  
     معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ مشکینی 37646336 403
     مسئول خدمات دفتری دیده ور 37646336 403
     کارشناس فوریتهای شبکه امین 37640097 330
     مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری حشمتی 37640097 334
     کارشناس ناظر بر بهره برداری غرب شفا 37640097 331
     مسئول آمار و اطلاعات بهره برداری خانم قربان پور 37640097 334
     مدیراموردیسپاچینگ وفوریتهای برق جواهری 38655524  
     مسئول خدمات دفتری قرائی 38655534 فاکس  
     رئیس اداره مانور شبکه عطاری 38650990  
            
     دیسپاچینگ توزیع  ابوالفضلی- توکلی- وفائی- پناهی- اصلاحی- نجاری- پرکار 38655526  
         38655546  
     اداره اتوماسیون افشار- باوفا طوسی – درگاهی 38655578  
     رئیس اداره مانور شبکه های توزیع انصاری نیا 38650980-38655597  
     مسئول پیگیری خاموشیهای (121)   38655598  
     امورنگهداری‌وتعمیرات شبکه‌های‌فشارمتوسط  (شرق) اشرف زاده وفادار (شرق) 33666040-33684040
     امورنگهداری‌وتعمیرات شبکه‌های‌فشارمتوسط  (غرب)   احمدی (غرب) 36073684
     مدیردفتر بازار برق یکتای 37658293 413
     دفتر بازار برق پاکزاد- خانم صنعتی 37659727 413
     مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری نجفی‌نیا 36636966 -
     دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری روحبخش- وکیلی-فرجادی- خانم طلوعی- موسوی 36616647 -
       تیموری- غمامی و خانم بابایی 36628074  
     دبیرکمیسیون فنی غرب ناصری- فاضلی 38693959 -
     دبیر کمیسیون فنی شرق قاری 33642155 -
     مدیردفتر  ایمنی و کنترل ضایعات نیک پیام- هنرور- رادمان 37646023 323
     معاونت منابع انسانی بهشاد 37681056 250
     مسئول خدمات دفتری نخودیان 37681056 250-251
     مدیردفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی افشار 37684689 312
     دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی مهدوی- سامانی- خانم سعیدی 37684689 312
     پارک آموزشی طرق حیدری 33926473 312
     مدیر مسئول نشریه وصل نورائی 37620710 252
     مدیرامور کارکنان و رفاه کریم زادگان 37630143 255
     مسئول خدمات دفتری ترابی- حسینی 37630143 255
     مدیردفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل جمالی 37667332 262
     رئیس اداره کارگزینی اعتصامی 37681025 253
     اداره کارگزینی خانم خمر- اسکندری 37681025 253
     مسئول ساماندهی پیمانکاران مردان – خانم جعفرزاده 37675557 259
     مسئول خدمات پرسنلی نیک پیمان - 256
     بایگانی کارگزینی کوهستانی - 254
     رئیس اداره رفاه و درمان حسین زاده 37681065 257
     کارشناسان رفاه  سعادتجو-خانم جعفرزاده فدکی 37681065 257
     کارشناس درمان خانم یگانه 37614190 258
     رئیس اداره نظارت بر دبیرخانه شیبانی فکس(37681066)-37665200 260
     کاردان ثبت نامه های صادره و وارده امیرعباسی – عطایی 37665200 261
     نامه رسان مصطفی زاده- پاکدل - 261
     چاپ تکثیر جعفری - 263
     تحریرات خانمها: نوروزی- همایون فر - 264
     معاونت مالی و پشتیبانی شعبانیان 37681052 230
     مسئول خدمات دفتری آزموده سیامک 37681052 230
     ذیحساب حسابرسی داخلی علی اسماعیلی - حسینی 37646664 402
     مدیرامور مالی حجازی 37621764 235
     مسئول خدمات دفتری احمدی 37621764 -37630148 فکس 235
     معاون امورمالی رئیس ممیزی کنترل و نظارت عمرانی- خانم محسن پور 37646074 241
     کارشناس مسئول ممیزی و بودجه باوندپور 37650586 236
     کارشناس ممیزی و بودجه زاده تراب 37650586 236
     تعاونی اعتبار آزموده 37652600 249
     اداره حسابداری تاسیسات اخلاقی- حیدری- خانم شیرازی 37652600 239
     حسابدار اموال و جمعداری شیخی 37652600 231
     حسابداری مشترکین و درآمد سوران- نظری-  خانمها: زمانی- موسوی 37646339 240
     رئیس اداره حسابداری عمومی و قراردادها شالی 37682091 238
     حسابداری قراردادها دانایی- خانم دلمرادی 37682091 246
     تنظیم اسناد مسرور- خانمها انزوایی- مومن زاده- زارع 37677408 245
     رئیس اداره حسابداری حقوق و دستمزد عقیقی 37675876 244
     واحد حقوق و دستمزد شادکامی- خانم نیستانی 37675876 244
     حسابدارمسئول خزانه و ضمانتنامه تریک 37677408 247
     سازمان حسابرسی - 37659926 277
     مدیرامورتدارکات اسماعیل زاده 37681055 202
     مسئول خدمات دفتری خانم سجادی 37681055 202
     رئیس اداره بازرگانی خانم عرب – اشرافیان 37681067-37630145 204
     اداره بازرگانی ( کارشناس مناقصه وقراردادها) قنبری 37681067-37630145 207
     مسئول کارپردازی و سفارشات فرجادی- کباری 37650585-37630147 205
     کارپردازی وحدتی نیا 37650585-37630147 206
     کارشناس مناقصه و مزایده و قراردادها حسینی - خانمها پیرایش- ثابتی – فلاح 37681067 (202)207
     سرپرست اداره انبارغرب موسوی 38682745 219
     مسئول خدمات دفتری جلایر- نیک فرجام 38679200 -
     نگهبانی انبارغرب   38674448 -
     نگهبانی پارک آموزشی طرق   33921134 -
     مسئول انبار شرق اکبرزاده- محمد بیناباجی 33661404-33685090 -
     نگهبانی انبارهای شرق   33685080 -
     نگهبانی امور نگهداری و تعمیرات شبکه های فشار متوسط   36059610 -
     مدیر امورنظارت بر خدمات عمومی وفایی 37681070- (فکس : 37616962 ) 210
     مسئول خدمات دفتری وارسته 37681070 210
     اداره خدمات عمومی یوسفی- مستعلی- دهقان – محمدی طلب 37667727-37654311 212
     تاسیسات گل خطمی - 214
     آبدارخانه طبقه 1 مهرجوئی-کاشفی-یوسفی-حسین‌پور-رفیعی - 215
     آبدارخانه طبقه 2 حسین پور- سکان- جنگلی- غلامی- ریگی- امینی - 216
     آبدارخانه طبقه 3 حشمتی- غلامیان - 218
     آبدارخانه برق3 صاحبی - 217
     بوفه دانایی - 209
مجموع بازدیدها : 15,009,041
تعداد بازدید امروز : 1,070
تعداد بازدید دیروز : 2,467
آخرین به روزرسانی : 13:41  1397/10/30
تعداد کاربران مهمان : 86
تعداد کاربر آن لاین : 1
نشانی: مشهد مقدس - بلوارخیام(جنوبی) - صندوق پستی 1115- 91735
تلفن: 31703-051
نمابر(فکس): 37681066-051
ایمیل: