شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
          آمار نيروي انساني به تفكيك نوع استخدام و سن و جنس فروردین ماه 98
جمع نوع استخدام جمع جنس جمع سن شرح
كارگري كارمندي زن مرد 65 به بالا 61-65 56-60 51-55 46-50 41-45 36-40 31-35 26-30 20-25
كارگر
,كارمند
,جمع
165
4 161 165 20 145 165     5 29 42 42 34 10 3   حوزه ستادي
11 1 10 11 2 9 11       2 2 3 2 2     امور برق ناحيه 1
11 1 10 11   11 11       3 1 3 3 1     امور برق ناحيه 2
9 0 9 9   9 9     1   3 1 3 1     امور برق ناحيه 3
11 2 9 11 3 8 11       2 3 2 3 1     امور برق ناحيه 4
9 0 9 9 1 8 9         3 1 2 3     امور برق ناحيه 5
11 2 9 11 2 9 11     1   1 1 6 2     امور برق ناحيه 6
5 0 5 5 1 4 5         2 1 2       امور برق ناحيه 7
13 1 12 13 1 12 13       1 2 5   4 1   امور برق ناحيه 8
8 0 8 8   8 8       2 2 1 2 1     امور برق ناحيه 9
6 0 6 6   6 6       2 1 3         امور برق ناحيه 10 
6 2 4 6 2 4 6         1   3 1 1   امور برق ناحيه 11
2 1 1 2   2 2       1     1       امور برق ملک آباد
2 0 2 2   2 2             2       اداره برق توس
7 0 7 7   7 7       1 3 1 1 1     اداره برق رضویه
9 0 9 9   9 9       1 1 3 3 1     امور نت فشار متوسط غرب
13 3 10 13   13 13     1 1 3 2 3 3     امور نت فشار متوسط شرق
15 4 11 15   15 15       3 3 4 4 1     امور نت فشار ضعیف غرب
15 1 14 15   15 15       2 3 3 5 2     امور نت فشار ضعیف شرق
5 0 5 5   5 5       1 1 1 2       اداره برق مهرگان
333 22 311 333 32 301 333 0 0 8 51 77 77 81 34 5 0 جمع كل شرکت