شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
  آمار پرسنل شركت بر اساس وضعيت استخدام و مدرك تحصيلي فروردین ماه 98
جمع دكترا فوق ليسانس ليسانس فوق ديپلم ديپلم زير ديپلم جمع كارمند قرارداد مدت معين روزمزد كارگر قراردادي كارگر حكمي كارمند قراردادي استخدام  ثابت (رسمي) شرح
كارگر
,كارمند
,جمع
165
  50 101 9 3 2 165 32   4   126 3 حوزه ستادي
11   2 6 3     11 2   1   8   امور برق ناحيه 1
11   3 6   2   11 3   1   7   امور برق ناحيه 2
9   1 6 1 1   9 3       6   امور برق ناحيه 3
11   1 6 2 2   11 4   2   5   امور برق ناحيه 4
9   3 4 2     9 4       5   امور برق ناحيه 5
11   3 5 1 2   11 2   2   7   امور برق ناحيه 6
5     4 1     5 1       4   امور برق ناحيه 7
13     11 1   1 13 2     1 10   امور برق ناحيه 8
8   1 7       8 2       6   امور برق ناحيه 9
6     5   1   6 2       4   امور برق ناحيه 10 
6     5   1   6 1   2   3   امور برق ناحيه 11
2     1     1 2     1   1   امور برق ملک آباد
2     2       2         2   اداره برق توس
7   1 3 2 1   7 1       6   اداره برق رضویه
9   2 7       9         9   امور نت فشار متوسط غرب
13   2 5 2 3 1 13 1   3   9   امور نت فشار متوسط شرق
15     10 1 1 3 15 2   4   9   امور نت فشار ضعیف غرب
15   1 9 3 2   15     1   14   امور نت فشار ضعیف شرق
5     4 1     5         5   اداره برق مهرگان
333 0 70 207 29 19 8 333 62 0 21 1 246 3 جمع كل شرکت