شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
        آمار پرسنل حوزه ستادي به تفكيك بخش مشاغل      فروردین ماه 98
تحصيلات نوع استخدام بخش مشاغل شرح
جمع دكترا فوق ليسانس ليسانس فوق ديپلم ديپلم پايين تر  ازديپلم جمع كارگر كارمند جمع 80000 70000 40000 30000 20000 10000
7   4 2     1 7   7 7     3 3   1 حوزه مديريت
6     4   1 1 6 2 4 6 2   3 1     اداره حراست و امور محرمانه
3   2 1       3   3 3       3     دفتر روابط عمومي
14   4 10       14   14 14     4 9 1   معاونت فروش و خدمات مشتركين
21   10 10 1     21   21 21       20 1   معاونت مالي و پشتيباني
16   5 9 2     16   16 16     2 11   3 معاونت منابع انساني
22   6 16       22   22 22     18 4     معاونت برنامه ريزي و تحقیقات
30   9 18 3     30   30 30     15 2 13   معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ
11   2 5 3 1   11 2 9 11   2 4 2 3   قائم مقام مديرعامل در منطقه غرب مشهد
8   2 6       8   8 8     4 1 3   قائم مقام مدير عامل در منطقه شرق مشهد
3   1 2       3   3 3       3     دفتر حقوقي
6   3 2   1   6   6 6     4 1   1 مجريان طرحهاي خاص
1     1       1   1 1           1 امور ايثارگران و پايگاه بسيج
15   2 13       15   15 15     15       معاونت مهندسی
2     2       2   2 2     1 1     امور بازرسی و رسیدگی به شکایات
165 0 50 101 9 3 2 165 4 161 165 2 2 73 61 21 6 جمع كل حوزه ستاد