شاخص ها
فروردین ماه 98
1.6 متر ميزان شبکه فشار ضعيف احداث شده به ازاي هر مشترک جديد (از ابتداي سال) 949 MW پيک بار
0.1 متر ميزان شبکه فشار متوسط احداث شده به ازاي هر مشترک جديد (از ابتداي سال) 0.2 نفر تعداد پرسنل به ازاي هر 1000 مشترک
1.6 متر ميزان کل شبکه احداث شده به ازاي هر مشترک جديد (از ابتداي سال) 80.7% درصد نسبت مشترکين خانگي به کل
0.45 KVA ميزان ظرفيت ترانسهاي احداث شده به ازاي هر مشترک جديد (از ابتداي سال) 4.5% درصد نسبت مشترکين عمومي به کل
0.15 KWH در اين ماه نرخ انرژي توزيع نشده در 1000kwh  0.2% درصد نسبت مشترکين کشاورزي به کل
0.15 از ابتداي سال
0.22 دقيقه در اين ماه متوسط زمان قطع هر مشترک در روز به دقيقه 0.8% درصد نسبت مشترکين صنعتي به کل
0.22 از ابتداي سال
0.15 عدد در اين ماه متوسط تعداد قطع ثابت هر فيدر 13.3% درصد نسبت مشترکين تجاري به کل
0.15 از ابتداي سال
0.21 عدد در اين ماه متوسط قطع ريکلوزري هر فيدر 0.4% درصد نسبت مشترکين روشنايي معابر به کل
0.21 از ابتداي سال
3760 مشترک تعداد مشترک موجود به ازاي هر فيدر 83% درصد سهم کارکنان با تحصيلات عالي
27 KWH در اين ماه ميانگين مصرف هر مشترک خانگي 49.7% درصد در اين ماه سهم مصرف مشترکين خانگي
27 از ابتداي سال 49.7% از ابتداي سال
37 KWH در اين ماه ميانگين مصرف هر مشترک عمومي 3.9% درصد در اين ماه سهم مصرف مشترکين عمومي
37 از ابتداي سال 3.9% از ابتداي سال
262 KWH در اين ماه ميانگين مصرف هر مشترک کشاورزي 1.4% درصد در اين ماه سهم مصرف مشترکين کشاورزي
262 از ابتداي سال 1.4% از ابتداي سال
194 KWH در اين ماه ميانگين مصرف هر مشترک صنعتي 3.7% درصد در اين ماه سهم مصرف مشترکين صنعتي
194 از ابتداي سال 3.7% از ابتداي سال
42 KWH در اين ماه ميانگين مصرف هر مشترک تجاري 13.0% درصد در اين ماه سهم مصرف مشترکين تجاري
42 از ابتداي سال 13.0% از ابتداي سال
43 KWH در اين ماه ميانگين کل مصرف هر مشترک 28.4% درصد در اين ماه سهم مصرف مشترکين روشنايي‌معابر
43 از ابتداي سال 28.4% از ابتداي سال
517164 MWH در اين ماه انرژي تحويلي 229.80 درصد در اين ماه درصد وصول جاري
517164 از ابتداي سال 229.80 از ابتداي سال