شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فعاليتهاي شركت در بخش اصلاح و بهينه سازي
        فروردین ماه 98 از ابتداي سال تا پايان        
پست هاي شبكه
افزايش (كاهش) درشبكه جمع آوري نصب شرح
كمپكت زميني هوايي كمپكت زميني هوايي كمپكت زميني هوايي
قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد 
0 0 0 0 200 1 0 0 0 0 515 2 0 0 0 0 715 3 امور برق ناحيه 1
0 0 -500 -1 -400 -1 0 0 500 1 400 1 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 5
0 0 500 1 200 0 0 0 0 0 200 1 0 0 500 1 400 1 امور برق ناحيه 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 10 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق طوس
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق رضويه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق ملک آباد
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق مهرگان
0 0 0 0 0 0 0 0 500 1 1115 4 0 0 500 1 1115 4 جمع كل شركت