شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فعاليتهاي شركت در بخش اصلاح و بهينه سازي
فروردین ماه 98
شبكه فشار متوسط
افزايش (كاهش) درشبكه جمع آوري نصب شرح
سيم
روكشدار
(متر)
كابل كشي (متر) سيم كشي هوايي(متر) پايه خازن
MVAR
كليد گازي هوايي ريكلوزر سيم
روكشدار
(متر)
كابل كشي (متر) سيم كشي هوايي(متر) پايه خازن
MVAR
كليد گازي هوايي ريكلوزر سيم
روكشدار
(متر)
كابل كشي (متر) سيم كشي هوايي(متر) پايه
خودنگهدار زميني بتوني چوبي خودنگهدار زميني بتوني چوبي خودنگهدار زميني بتوني چوبي
1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 1
150 0 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 2
50 0 0 -188 0 0 0 0 0 0 0 0 188 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 3
0 0 0 -150 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 4
100 0 0 -157 0 0 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 5
0 0 0 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 6
220 0 0 -227 0 0 0 0 0 0 0 0 227 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 8
7674 100 0 -3995 34 -2 0 0 0 0 0 0 3995 21 2 0 0 0 7674 100 0 0 55 0 امور برق ناحيه 9
0 0 0 -88 0 0 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 10 
0 0 0 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق طوس
365 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 365 0 0 0 11 0 اداره برق رضويه
235 0 0 -7 9 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 235 0 0 0 9 0 اداره برق ملک آباد
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق مهرگان
8795 100 0 -5062 44 -2 0 0 0 0 0 0 5062.0 31 2 0 0 0 8795 100 0 0 75 0 جمع كل شركت
2.9 0.1 0.0 -1.7     0.0 0.0 0.0 1.7     2.9 0.1 0.0 0.0   محاسبه کيلومتر شبکه
توضيح: از ابتدای سال 1396 درشبكه فشار متوسط كابل كشي زميني برمبناي سه كابل تک رشته اي محاسبه شده است.