شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فعاليتهاي شركت در بخش اصلاح و بهينه سازي
                              فروردین ماه 98
 شبكه فشار ضعيف
افزايش (كاهش) در شبكه جمع آوري نصب شرح
كابل كشي (متر) سيم كشي هوايي (متر) پايه خازن فشار ضعيف (KVAR) كابل كشي (متر) سيم كشي
هوايي (متر)
پايه خازن فشار ضعيف (KVAR) كابل كشي (متر) سيم كشي
هوايي (متر)
پايه
خودنگهدار زميني بتوني چوبي خودنگهدار زميني بتوني چوبي خودنگهدار زميني بتوني چوبي
-30 0 0 -3 -2 0 30 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 1
0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 8
947 156 0 43 -13 0 394 0 0 2 13 0 1341 156 0 45 0 امور برق ناحيه 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 10 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق طوس
-50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق رضويه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق ملک آباد
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق مهرگان
867 156 0 39 -15 0 474 0 0 6 15 0 1341 156 0 45 0 جمع كل شركت 
0.87 0.16 0.00     0.47 0.00 0.00     1.34 0.16 0.00   محاسبه کيلومتر شبکه
توضيح: درشبكه فشار ضعيف كابل كشي زميني برمبناي كابل چهار رشته اي محاسبه شده است.