شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فعاليتهاي شركت در بخش توسعه و احداث
                                          فروردین ماه 98
پست فشار متوسط فشار ضعيف شرح
كمپكت زميني هوايي سيم روكشدار (متر) كابل كشي (متر) سيم كشي
(متر)
نصب پايه خازن فشار ضعيف (KVAR) كابل كشي (متر) سيم كشي
(متر)
پايه
قدرت KVA تعداد دستگاه قدرت KVA تعداد دستگاه قدرت KVA تعداد دستگاه خودنگهدار زميني هوايي خازن فشار متوسط
MVAR
كليد گازي هوايي ريكلوزر بتوني چوبي خودنگهدار زميني هوايي بتوني چوبي
0 0 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 0 0 8 0 شهري امور برق ناحيه 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روستايي
0 0 0 0 1000 5 87 0 0 0 0 0 0 3 0 0 143 0 0 0 0 شهري امور برق ناحيه 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روستايي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهري امور برق ناحيه 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روستايي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهري امور برق ناحيه 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روستايي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهري امور برق ناحيه 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روستايي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهري امور برق ناحيه 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روستايي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهري امور برق ناحيه 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روستايي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهري امور برق ناحيه 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روستايي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهري امور برق ناحيه 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روستايي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهري امور برق ناحيه 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روستايي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهري اداره برق طوس
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روستايي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهري اداره برق رضویه
0 0 0 0 100 1 493 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3432 0 0 100 0 روستايي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهري اداره برق ملک اباد
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روستايي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهري اداره برق مهرگان
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روستايي
0 0 0 0 1100 6 87 0 0 0 0 0 0 3 0 0 693 0 0 8 0 شهري جمع
0 0 0 0 100 1 493 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3432 0 0 100 0 روستايي
0 0 0 0 1200 7 580 0 0 0 0 0 0 8 0 0 4125 0 0 108 0 جمع كل شركت
  0.19 0.0 0.00 0.00   4.13 0.00 0.00   محاسبه کيلومتر شبکه
توضيح: از ابتدای سال 1396 درشبكه فشار متوسط كابل كشي زميني برمبناي سه كابل تک رشته اي محاسبه شده است.
توضيح: درشبكه فشار ضعيف كابل كشي زميني برمبناي كابل چهار رشته اي محاسبه شده است.