شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فروردین ماه 98 مصرف انرژي در
كيلو وات ساعت
سهم مصرف هرامور جـمـــــــع روشنايي معابر تـجــــاري صنـعتـــي کشــــاورزي عـمــومــي خــــانگـــي بـخـش
4.5% 3,014,858 42769 347642 38450 0 162637 2423360 در اين ماه امور برق ناحيه 1
4.5% 3,014,858 42769 347642 38450 0 162637 2423360 از ابتداي سال
8.1% 5,417,266 1249932 851610 51141 5098 263355 2996130 در اين ماه امور برق ناحيه 2
8.1% 5,417,266 1249932 851610 51141 5098 263355 2996130 از ابتداي سال
7.8% 5,237,849 138552 643192 16346 73 387149 4052537 در اين ماه امور برق ناحيه 3
7.8% 5,237,849 138552 643192 16346 73 387149 4052537 از ابتداي سال
5.4% 3,591,589 1738 829955 31472 28926 169805 2529693 در اين ماه امور برق ناحيه 4
5.4% 3,591,589 1738 829955 31472 28926 169805 2529693 از ابتداي سال
7.1% 4,739,124 328553 602931 10417 59 339866 3457298 در اين ماه امور برق ناحيه 5
7.1% 4,739,124 328553 602931 10417 59 339866 3457298 از ابتداي سال
6.1% 4,079,333 614 706205 48564 1200 175180 3147570 در اين ماه امور برق ناحيه 6
6.1% 4,079,333 614 706205 48564 1200 175180 3147570 از ابتداي سال
23.3% 15,605,199 10041119 754801 750271 11504 282125 3765379 در اين ماه امور برق ناحيه 7
23.3% 15,605,199 10041119 754801 750271 11504 282125 3765379 از ابتداي سال
4.4% 2,976,013 43998 1762182 104203 54 173974 891602 در اين ماه امور برق ناحيه 8
4.4% 2,976,013 43998 1762182 104203 54 173974 891602 از ابتداي سال
18.1% 12,105,167 7039787 524682 1042382 278903 108170 3111243 در اين ماه امور برق ناحيه 9
18.1% 12,105,167 7039787 524682 1042382 278903 108170 3111243 از ابتداي سال
2.4% 1,599,577 0 445926 60408 122127 68464 902652 در اين ماه امور برق ناحيه 10
2.4% 1,599,577 0 445926 60408 122127 68464 902652 از ابتداي سال
6.4% 4,294,982 125234 818849 40365 0 322668 2987866 در اين ماه امور برق ناحيه 11
6.4% 4,294,982 125234 818849 40365 0 322668 2987866 از ابتداي سال
0.8% 569,002 0 44764 6140 171367 38686 308045 در اين ماه اداره برق توس
0.8% 569,002 0 44764 6140 171367 38686 308045 از ابتداي سال
1.4% 971,608 9960 33713 -3880 165413 17162 749240 در اين ماه اداره برق رضويه
1.4% 971,608 9960 33713 -3880 165413 17162 749240 از ابتداي سال
1.8% 1,226,172 0 119043 29530 118835 61564 897200 در اين ماه امور برق ملک آباد
1.8% 1,226,172 0 119043 29530 118835 61564 897200 از ابتداي سال
2.4% 1,615,288 0 236761 227055 47397 15527 1088548 در اين ماه اداره برق مهرگان
2.4% 1,615,288 0 236761 227055 47397 15527 1088548 از ابتداي سال
100% 67,043,027 19,022,256 8,722,256 2,452,864 950,956 2,586,332 33,308,363 در اين ماه جمع
100% 67,043,027 19,022,256 8,722,256 2,452,864 950,956 2,586,332 33,308,363 از ابتداي سال
  100% 28.4% 13.0% 3.7% 1.4% 3.9% 49.7% در اين ماه درصدمصرف
  100% 28.4% 13.0% 3.7% 1.4% 3.9% 49.7% از ابتداي سال