شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
    فروردین ماه 98 موجودي شبكه در      
ترانس زميني ترانس هوايي خطوط فشار ضعيف (كيلومتر)  خطوط فشار متوسط (كيلومتر) شرح
  ظرفيت  (kva) تعداد    ظرفيت  (kva) تعداد  زميني هوايي زميني هوايي
39658 51 150526 569 123 747 25 114 امور برق ناحيه1
137576 188 234870 1184 249 712 68 484 امور برق ناحيه2
251176 334 113313 415 330 631 186 112 امور برق ناحيه3
70861 118 136015 611 126 1006 97 428 امور برق ناحيه 4
114798 189 275533 1452 266 992 77 325 امور برق ناحيه5
51284 87 192291 772 114 1011 39 199 امور برق ناحيه 6
224992 225 312741 1722 87 771 28 438 امور برق ناحيه 7
327884 474 17347 47 340 221 241 15 امور برق ناحيه 8
120567 132 232949 1540 149 866 16 473 امور برق ناحيه 9
27797 35 148044 1312 21 400 16 569 امور برق ناحيه 10
16274 22 93589 900 0 201 1 635 اداره برق طوس
30543 39 139979 1031 0 234 8 981 اداره برق رضويه
53832 70 62299 469 18 175 2 456 اداره برق ملک آباد
33229 41 154255 811 6 167 2 224 اداره برق مهرگان
1500471 2005 2263751 12835 1828 8135 807 5452 جمع كل