شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
  آمار پرسنل بر اساس سابقه خدمت - بخش مشاغل   بهمن ماه 97
بخش مشاغل سابقه خدمت شرح
جمع 80000 70000 40000 30000 20000 10000 جمع 31-40 26-30 21-25 16-20 11-15 6-10 0-5
166 كارگر
,كارمند
,جمع
3
2 72 62 21 6 166 2 17 40 49 39 15 4 حوزه ستادي
11 1 1 3 3 2 1 11   3 1 3 1 3   امور برق ناحيه 1
11 1   4 3 3   11   3 1 1 4 2   امور برق ناحيه 2
11     3 2 5 1 11   2 2 2 5     امور برق ناحيه 3
13   3 3 3 1 3 13   2 3 5 2 1   امور برق ناحيه 4
9     3 3 2 1 9   1 2   5 1   امور برق ناحيه 5
11   1 3 4 3   11     1 4 5 1   امور برق ناحيه 6
6     2 2 2   6     2   3 1   امور برق ناحيه 7
13   1 7 3 1 1 13 1 1   5 1 2 3 امور برق ناحيه 8
8     4 3 1   8     2 2 3 1   امور برق ناحيه 9
6   1 2 2 1   6   1 1 3 1     امور برق ناحيه 10 
6   1   3 2   6         4 2   امور برق ناحيه 11
2   1 1       2   1     1     امور برق ملک آباد
2     1   1   2         2     اداره برق توس
7     2 1 1 3 7   2 1 2 2     اداره برق رضویه
9     5   4   9     3 2 4     امور نت فشار متوسط غرب
13 1 2 3 1 5 1 13     3 4 5 1   امور نت فشار متوسط شرق
15 1 3 6 1 4   15   2 4 4 4 1   امور نت فشار ضعیف غرب
16   1 6   8 1 16   3 2 3 6 2   امور نت فشار ضعیف شرق
5     3   2   5     1 1 2 1   اداره برق مهرگان
340 7 17 133 96 69 18 340 3 38 69 90 99 34 7 جمع كل سطرها