شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
  آمار پرسنل شركت بر اساس وضعيت استخدام و مدرك تحصيلي بهمن ماه 97
جمع دكترا فوق ليسانس ليسانس فوق ديپلم ديپلم زير ديپلم جمع كارمند قرارداد مدت معين روزمزد كارگر قراردادي كارگر حكمي كارمند قراردادي استخدام  ثابت (رسمي) شرح
كارگر
,كارمند
,جمع
166
  51 100 9 3 3 166 32   5   126 3 حوزه ستادي
11   1 6 3   1 11 1 1 1   8   امور برق ناحيه 1
11   3 6   2   11 3   1   7   امور برق ناحيه 2
11   1 7 1 2   11 3       8   امور برق ناحيه 3
13   1 7 2 2 1 13 4   3   6   امور برق ناحيه 4
9   3 4 2     9 4       5   امور برق ناحيه 5
11   3 5 1 2   11 2   2   7   امور برق ناحيه 6
6     5 1     6 1       5   امور برق ناحيه 7
13     11 1   1 13 2     1 10   امور برق ناحيه 8
8   1 7       8 2       6   امور برق ناحيه 9
6     5   1   6 2       4   امور برق ناحيه 10 
6     5   1   6 1   2   3   امور برق ناحيه 11
2     1     1 2     1   1   امور برق ملک آباد
2     2       2         2   اداره برق توس
7   1 3 2 1   7 1       6   اداره برق رضویه
9   2 7       9         9   امور نت فشار متوسط غرب
13   2 5 2 3 1 13 1   3   9   امور نت فشار متوسط شرق
15     10 1 1 3 15 2   4   9   امور نت فشار ضعیف غرب
16   1 10 3 2   16     1   15   امور نت فشار ضعیف شرق
5   1 3 1     5 1       4   اداره برق مهرگان
340 0 71 209 29 20 11 340 62 1 23 1 250 3 جمع كل سطرها