شاخص ها
بهمن ماه 97
1.8 متر ميزان شبکه فشار ضعيف احداث شده به ازاي هر مشترک جديد (از ابتداي سال) 1015 MW پيک بار
0.9 متر ميزان شبکه فشار متوسط احداث شده به ازاي هر مشترک جديد (از ابتداي سال) 0.2 نفر تعداد پرسنل به ازاي هر 1000 مشترک
2.7 متر ميزان کل شبکه احداث شده به ازاي هر مشترک جديد (از ابتداي سال) 80.8% درصد نسبت مشترکين خانگي به کل
1.25 KVA ميزان ظرفيت ترانسهاي احداث شده به ازاي هر مشترک جديد (از ابتداي سال) 4.5% درصد نسبت مشترکين عمومي به کل
0.14 KWH در اين ماه نرخ انرژي توزيع نشده در 1000kwh  0.2% درصد نسبت مشترکين کشاورزي به کل
0.20 از ابتداي سال
0.20 دقيقه در اين ماه متوسط زمان قطع هر مشترک در روز به دقيقه 0.8% درصد نسبت مشترکين صنعتي به کل
0.29 از ابتداي سال
0.11 عدد در اين ماه متوسط تعداد قطع ثابت هر فيدر 13.2% درصد نسبت مشترکين تجاري به کل
1.61 از ابتداي سال
0.14 عدد در اين ماه متوسط قطع ريکلوزري هر فيدر 0.4% درصد نسبت مشترکين روشنايي معابر به کل
3.14 از ابتداي سال
3750 مشترک تعداد مشترک موجود به ازاي هر فيدر 82% درصد سهم کارکنان با تحصيلات عالي
30 KWH در اين ماه ميانگين مصرف هر مشترک خانگي 12.2% درصد در اين ماه سهم مصرف مشترکين خانگي
1858 از ابتداي سال 40.1% از ابتداي سال
751 KWH در اين ماه ميانگين مصرف هر مشترک عمومي 17.3% درصد در اين ماه سهم مصرف مشترکين عمومي
10190 از ابتداي سال 12.3% از ابتداي سال
11453 KWH در اين ماه ميانگين مصرف هر مشترک کشاورزي 13.6% درصد در اين ماه سهم مصرف مشترکين کشاورزي
154900 از ابتداي سال 9.6% از ابتداي سال
9891 KWH در اين ماه ميانگين مصرف هر مشترک صنعتي 40.7% درصد در اين ماه سهم مصرف مشترکين صنعتي
108049 از ابتداي سال 23.4% از ابتداي سال
128 KWH در اين ماه ميانگين مصرف هر مشترک تجاري 8.6% درصد در اين ماه سهم مصرف مشترکين تجاري
3544 از ابتداي سال 12.5% از ابتداي سال
197 KWH در اين ماه ميانگين کل مصرف هر مشترک 7.6% درصد در اين ماه سهم مصرف مشترکين روشنايي‌معابر
3742 از ابتداي سال 2.0% از ابتداي سال
564097 MWH در اين ماه انرژي تحويلي 159.23 درصد در اين ماه درصد وصول جاري
6825933 از ابتداي سال 103.42 از ابتداي سال