شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فعاليتهاي شركت در بخش اصلاح و بهينه سازي
        بهمن ماه 97 از ابتداي سال تا پايان        
پست هاي شبكه
افزايش (كاهش) درشبكه جمع آوري نصب شرح
كمپكت زميني هوايي كمپكت زميني هوايي كمپكت زميني هوايي
قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد 
0 0 500 1 -1325 -8 0 0 500 1 2555 14 0 0 1000 2 1230 6 امور برق ناحيه 1
0 0 0 0 550 4 0 0 0 0 1065 7 0 0 0 0 1615 11 امور برق ناحيه 2
0 0 -930 -1 -1035 -6 0 0 3230 4 1835 9 0 0 2300 3 800 3 امور برق ناحيه 3
0 0 0 0 -115 -2 0 0 0 0 1795 10 0 0 0 0 1680 8 امور برق ناحيه 4
0 0 0 0 -1080 -4 0 0 0 0 1540 8 0 0 0 0 460 4 امور برق ناحيه 5
0 0 0 0 -915 -8 0 0 0 0 1075 9 0 0 0 0 160 1 امور برق ناحيه 6
0 0 0 0 2915 2 0 0 0 0 4225 33 0 0 0 0 7140 35 امور برق ناحيه 7
0 0 -3390 -5 210 -2 800 1 4190 6 790 4 800 1 800 1 1000 2 امور برق ناحيه 8
0 0 0 0 735 0 0 0 500 1 2640 19 0 0 500 1 3375 19 امور برق ناحيه 9
0 0 0 0 -350 -2 0 0 0 0 550 3 0 0 0 0 200 1 امور برق ناحيه 10 
0 0 0 0 -75 -1 0 0 0 0 1710 15 0 0 0 0 1635 14 اداره برق طوس
0 0 0 0 950 4 0 0 0 0 1980 12 0 0 0 0 2930 16 اداره برق رضويه
0 0 0 0 490 2 0 0 0 0 760 9 0 0 0 0 1250 11 اداره برق ملک آباد
0 0 0 0 340 -2 0 0 0 0 2075 15 0 0 0 0 2415 13 اداره برق مهرگان
0 0 -3820 -5 1295 -23 800 1 8420 12 24595 167 800 1 4600 7 ### 144 جمع كل شركت