شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فعاليتهاي شركت در بخش اصلاح و بهينه سازي
بهمن ماه 97 از ابتداي سال تا پايان  
شبكه فشار متوسط
افزايش (كاهش) درشبكه جمع آوري نصب شرح
سيم
روكشدار
(متر)
كابل كشي (متر) سيم كشي هوايي(متر) پايه خازن
MVAR
كليد گازي هوايي ريكلوزر سيم
روكشدار
(متر)
كابل كشي (متر) سيم كشي هوايي(متر) پايه خازن
MVAR
كليد گازي هوايي ريكلوزر سيم
روكشدار
(متر)
كابل كشي (متر) سيم كشي هوايي(متر) پايه
خودنگهدار زميني بتوني چوبي خودنگهدار زميني بتوني چوبي خودنگهدار زميني بتوني چوبي
-839 0 0 -555 19 -2 0 0 0 2320 0 0 6964 34 4 0 0 0 1481 0 0 6409 53 2 امور برق ناحيه 1
13134 0 0 -5762 56 -8 0 0 0 518 0 0 10152 52 8 0 0 0 13652 0 0 4390 108 0 امور برق ناحيه 2
5819 540 0 0 80 0 0 0 0 52 78 0 0 8 0 0 0 0 5871 618 0 0 88 0 امور برق ناحيه 3
1053 0 0 52 14 -1 0 0 0 1848 0 0 4978 21 1 0 0 0 2901 0 0 5030 35 0 امور برق ناحيه 4
4034 96 0 1680 47 8 0 0 0 11536 120 0 7924 67 0 0 0 0 15570 216 0 9604 114 8 امور برق ناحيه 5
10303 324 0 -9025 23 -9 0 0 0 2324 0 0 17305 65 9 0 0 0 12627 324 0 8280 88 0 امور برق ناحيه 6
76306 0 0 -72129 73 0 0 0 0 5287 0 0 92505 82 0 0 0 0 81593 0 0 20376 155 0 امور برق ناحيه 7
45 -21 0 0 -4 0 0 0 0 0 21 0 0 4 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 8
35489 45 0 -32165 44 -7 0 0 0 7906 0 0 44292 148 7 0 0 0 43395 45 0 12127 192 0 امور برق ناحيه 9
3778 -690 0 -3424 2 0 0 0 0 1163 690 0 4152 29 0 0 0 0 4941 0 0 728 31 0 امور برق ناحيه 10 
-742 0 0 -1108 37 -11 0 0 0 1745 0 0 9583 20 13 0 0 0 1003 0 0 8475 57 2 اداره برق طوس
7666 0 0 -19903 32 -19 0 0 0 4198 0 0 27863 47 19 0 0 0 11864 0 0 7960 79 0 اداره برق رضويه
2815 0 0 -817 50 -9 0 0 0 3821 0 0 13017 45 11 0 0 0 6636 0 0 12200 95 2 اداره برق ملک آباد
2968 0 0 -3948 25 -7 0 0 0 2160 0 0 7682 18 7 0 0 0 5128 0 0 3734 43 0 اداره برق مهرگان
161829 294 0 -1E+05 498 -65 0 0 0 44878 909 0 246417.0 640 79 0 0 0 206707 1203 0 99313 1138 14 جمع كل شركت
53.943 0.294 0 -49.0     14.96 0.91 0 82.1     68.902 1.2 0 33.10   محاسبه کيلومتر شبکه
توضيح: از ابتدای سال 1396 درشبكه فشار متوسط كابل كشي زميني برمبناي سه كابل تک رشته اي محاسبه شده است.