شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فعاليتهاي شركت در بخش اصلاح و بهينه سازي
بهمن ماه 97
شبكه فشار متوسط
افزايش (كاهش) درشبكه جمع آوري نصب شرح
سيم
روكشدار
(متر)
كابل كشي (متر) سيم كشي هوايي(متر) پايه خازن
MVAR
كليد گازي هوايي ريكلوزر سيم
روكشدار
(متر)
كابل كشي (متر) سيم كشي هوايي(متر) پايه خازن
MVAR
كليد گازي هوايي ريكلوزر سيم
روكشدار
(متر)
كابل كشي (متر) سيم كشي هوايي(متر) پايه
خودنگهدار زميني بتوني چوبي خودنگهدار زميني بتوني چوبي خودنگهدار زميني بتوني چوبي
300 0 0 -170 3 0 0 0 0 305 0 0 1715 12 0 0 0 0 605 0 0 1545 15 0 امور برق ناحيه 1
5113 0 0 610 33 0 0 0 0 86 0 0 340 20 0 0 0 0 5199 0 0 950 53 0 امور برق ناحيه 2
470 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 470 0 0 0 7 0 امور برق ناحيه 3
135 0 0 425 5 -1 0 0 0 330 0 0 390 3 1 0 0 0 465 0 0 815 8 0 امور برق ناحيه 4
-448 0 0 1735 27 0 0 0 0 1150 0 0 1515 13 0 0 0 0 702 0 0 3250 40 0 امور برق ناحيه 5
227 0 0 942 -3 -1 0 0 0 115 0 0 708 12 1 0 0 0 342 0 0 1650 9 0 امور برق ناحيه 6
171 0 0 1584 34 0 0 0 0 818 0 0 3842 24 0 0 0 0 989 0 0 5426 58 0 امور برق ناحيه 7
45 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 8
11111 0 0 -4010 17 -1 0 0 0 4119 0 0 9097 60 1 0 0 0 15230 0 0 5087 77 0 امور برق ناحيه 9
195 0 0 -865 -3 0 0 0 0 0 0 0 865 3 0 0 0 0 195 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 10 
-674 0 0 -1603 10 -6 0 0 0 732 0 0 2983 7 6 0 0 0 58 0 0 1380 17 0 اداره برق طوس
9226 0 0 -19238 29 -8 0 0 0 82 0 0 21063 17 8 0 0 0 9308 0 0 1825 46 0 اداره برق رضويه
1214 0 0 521 13 -5 0 0 0 6 0 0 1609 9 5 0 0 0 1220 0 0 2130 22 0 اداره برق ملک آباد
-278 0 0 -103 8 0 0 0 0 300 0 0 290 5 0 0 0 0 22 0 0 187 13 0 اداره برق مهرگان
26807 0 0 -20172 172 -22 0 0 0 8043 0 0 44417.0 193 22 0 0 0 34850 0 0 24245 365 0 جمع كل شركت
8.9 0.0 0.0 -6.7     2.7 0.0 0.0 14.8     11.6 0.0 0.0 8.1   محاسبه کيلومتر شبکه
توضيح: از ابتدای سال 1396 درشبكه فشار متوسط كابل كشي زميني برمبناي سه كابل تک رشته اي محاسبه شده است.