شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فعاليتهاي شركت در بخش اصلاح وبهينه سازي
      بهمن ماه 97 از ابتداي سال تا پايان        
 شبكه فشار ضعيف
افزايش (كاهش) در شبكه جمع آوري نصب شرح
كابل كشي (متر) سيم كشي هوايي (متر) پايه خازن فشار ضعيف (KVAR) كابل كشي (متر) سيم كشي
هوايي (متر)
پايه خازن فشار ضعيف (KVAR) كابل كشي (متر) سيم كشي
هوايي (متر)
پايه
خودنگهدار زميني بتوني چوبي خودنگهدار زميني بتوني چوبي خودنگهدار زميني بتوني چوبي
-6 167 0 -18 -4 0 201 111 0 21 4 0 195 278 0 3 0 امور برق ناحيه 1
665 75 0 -6 0 0 155 0 0 22 0 0 820 75 0 16 0 امور برق ناحيه 2
-66 0 0 -70 0 0 66 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 3
1589 -471 0 -7 -3 0 1216 506 0 51 3 0 2805 35 0 44 0 امور برق ناحيه 4
158 23 0 -33 0 0 177 73 0 37 0 0 335 96 0 4 0 امور برق ناحيه 5
-99 43 0 -15 0 0 423 0 0 33 0 0 324 43 0 18 0 امور برق ناحيه 6
498 64 0 -6 0 0 71 0 0 8 0 0 569 64 0 2 0 امور برق ناحيه 7
556 1675 0 7 -6 0 343 69 0 8 6 0 899 1744 0 15 0 امور برق ناحيه 8
150 389 0 -23 -2 0 698 0 0 43 2 0 848 389 0 20 0 امور برق ناحيه 9
1151 0 -218 66 -48 0 2144 0 218 41 55 0 3295 0 0 107 7 امور برق ناحيه 10 
-5 0 0 -3 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق طوس
-164 55 0 1 -1 0 475 44 0 1 1 0 311 99 0 2 0 اداره برق رضويه
367 0 0 0 0 0 374 0 0 0 0 0 741 0 0 0 0 اداره برق ملک آباد
-1355 0 0 -4 -4 0 1355 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 اداره برق مهرگان
3439 2020 -218 -111 -68 0 7703 803 218 342 75 0 11142 2823 0 231 7 جمع كل شركت
3.4 2.0 -0.1     7.7 0.8 0.05     11.14 2.82 0.00   محاسبه کيلومتر شبکه
توضيح: درشبكه فشار ضعيف كابل كشي زميني برمبناي كابل چهار رشته اي محاسبه شده است.