شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فعاليتهاي شركت در بخش اصلاح و بهينه سازي
                              بهمن ماه 97
 شبكه فشار ضعيف
افزايش (كاهش) در شبكه جمع آوري نصب شرح
كابل كشي (متر) سيم كشي هوايي (متر) پايه خازن فشار ضعيف (KVAR) كابل كشي (متر) سيم كشي
هوايي (متر)
پايه خازن فشار ضعيف (KVAR) كابل كشي (متر) سيم كشي
هوايي (متر)
پايه
خودنگهدار زميني بتوني چوبي خودنگهدار زميني بتوني چوبي خودنگهدار زميني بتوني چوبي
114 78 0 -11 -3 0 81 0 0 14 3 0 195 78 0 3 0 امور برق ناحيه 1
159 0 0 3 0 0 115 0 0 3 0 0 274 0 0 6 0 امور برق ناحيه 2
-24 0 0 -13 0 0 24 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 6
-15 0 0 -2 0 0 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 7
363 1520 0 7 -6 0 343 0 0 7 6 0 706 1520 0 14 0 امور برق ناحيه 8
-34 389 0 -6 0 0 130 0 0 7 0 0 96 389 0 1 0 امور برق ناحيه 9
1069 0 -218 61 -48 0 2144 0 218 41 55 0 3213 0 0 102 7 امور برق ناحيه 10 
-5 0 0 -3 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق طوس
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق رضويه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق ملک آباد
-836 0 0 0 0 0 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق مهرگان
791 1987 -218 36 -57 0 3693 0 218 90 64 0 4484 1987 0 126 7 جمع كل شركت 
0.79 1.99 -0.05     3.69 0.00 0.05     4.48 1.99 0.00   محاسبه کيلومتر شبکه
توضيح: درشبكه فشار ضعيف كابل كشي زميني برمبناي كابل چهار رشته اي محاسبه شده است.