شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فعاليتهاي شركت در بخش نيرو رساني
                    بهمن ماه 97 از ابتداي سال تا پايان    
پست فشارمتوسط چراغ فشارضعيف شرح
کمپکت زميني هوايي سيم
روكشدار
(متر)
كابل كشي (متر) سيم كشي (متر) پايه متال هالید   سديمي جيوه اي كم مصرف كابل كشي (متر) سيم كشي (متر) پايه
قدرت (KVA) تعداد قدرت (KVA) تعداد قدرت (KVA) تعداد خودنگهدار زميني هوايي بتوني چوبي 400 وات 250 وات 150 وات 70 وات 50 وات 35 وات 400 وات 250 وات 210 وات 150 وات 400 وات 250 وات 125 وات 23
وات
خودنگهدار زميني هوايي بتوني چوبي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق يك
800 1 630 1 1325 20 16145 534 843 144 126 0 0 0 0 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100 255 0 19 0 امور برق دو
1400 3 1260 2 0 0 3545 483 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 0 9 0 امور برق سه
0 0 0 0 250 4 395 833 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق چهار
0 0 0 0 100 1 1369 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 497 0 3 0 امور برق پنج
0 0 0 0 890 7 1425 0 0 27 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 5 0 امور برق شش
0 0 0 0 6320 55 71499 0 0 21497 421 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 16 2 امور برق هفت
0 0 0 0 0 0 0 2866 9186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق هشت
0 0 0 0 6315 86 42313 0 0 7967 324 -1 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 52 30 0 12 0 امور برق نه
0 0 0 0 7885 151 58719.5 711 0 3451 520 10 0 0 0 51 0 0 0 46 0 79 0 0 0 0 2426 2675 0 166 0 اموربرق ده
0 0 0 0 7875 126 44575 0 0 747 348 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 اداره برق طوس
0 0 0 0 3635 35 12174 0 0 381 110 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 اداره برق رضويه
0 0 0 0 2400 25 12218 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 اداره برق ملک آباد
0 0 0 0 4885 45 9908 0 0 1827 110 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 اداره برق مهرگان
2200 4 1890 3 41880 555 274285.5 5427 10029 36045 2125 23 0 0 0 61 0 6 0 59 0 79 0 0 0   2710 4319 0 247 3 جمع كل شركت
            91.4285 5.427 3.343 12.02                                 2.71 4.32 0   محاسبه کيلومتر شبکه
            توضيح: از ابتدای سال 1396 درشبكه فشار متوسط كابل كشي زميني برمبناي سه كابل تک رشته اي محاسبه شده است.
توضيح: درشبكه فشار ضعيف كابل كشي زميني برمبناي كابل چهار رشته اي محاسبه شده است.