شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فعاليتهاي شركت در بخش نيرو رساني
                                                            بهمن ماه 97
پست فشارمتوسط چراغ فشارضعيف شرح
کمپکت زميني هوايي سيم
روكشدار
(متر)
كابل كشي (متر) سيم كشي (متر) پايه متال هالید   سديمي جيوه اي كم مصرف كابل كشي (متر) سيم كشي (متر) پايه
قدرت (KVA) تعداد قدرت (KVA) تعداد قدرت (KVA) تعداد خودنگهدار زميني هوايي بتوني چوبي 400 وات 250 وات 150 وات 70 وات 50 وات 35 وات 400 وات 250 وات 210 وات 150 وات 400 وات 250 وات 125 وات 23
وات
خودنگهدار زميني هوايي بتوني چوبي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق يك
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق دو
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق سه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق چهار
0 0 0 0 100 1 398 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 0 2 0 امور برق پنج
0 0 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق شش
0 0 0 0 235 3 1478 0 0 938 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 امور برق هفت
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق هشت
0 0 0 0 590 4 363 0 0 333 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق نه
0 0 0 0 1850 33 5244 315 0 2394 41 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 اموربرق ده
0 0 0 0 1320 23 8290 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق طوس
0 0 0 0 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق رضويه
0 0 0 0 285 5 5959 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 اداره برق ملک آباد
0 0 0 0 1190 12 2809 0 0 1707 33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 اداره برق مهرگان
0 0 0 0 5695 83 24541 315 0 5372 198 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 447 0 13 0 جمع كل شركت
            8.18 0.315 0 1.79                                 0.00 0.45 0   محاسبه کيلومتر شبکه
            توضيح: از ابتدای سال 1396 درشبكه فشار متوسط كابل كشي زميني برمبناي سه كابل تک رشته اي محاسبه شده است.
توضيح: درشبكه فشار ضعيف كابل كشي زميني برمبناي كابل چهار رشته اي محاسبه شده است.