شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فعاليتهاي شركت در بخش توسعه واحداث
              بهمن ماه 97 از ابتداي سال تا پايان          
پست فشار متوسط فشار ضعيف شرح
كمپكت زميني هوايي سيم روكشدار (متر) كابل كشي (متر) سيم كشي
(متر)
نصب پايه خازن فشار ضعيف (KVAR) كابل كشي (متر) سيم كشي
(متر)
پايه
قدرت KVA تعداد دستگاه قدرت KVA تعداد دستگاه قدرت KVA تعداد دستگاه خودنگهدار زميني هوايي خازن فشار متوسط
MVAR
كليد گازي هوايي ريكلوزر بتوني چوبي خودنگهدار زميني هوايي بتوني چوبي
0 0 0 0 3665 20 4645 0 0 0 0 0 0 38 0 0 3243 842 0 50 0 شهري امور برق ناحيه 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روستايي
500 1 4430 8 2900 14 4347.5 534 0 0 0 0 0 35 0 0 4819 466 122 14 0 شهري امور برق ناحيه 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روستايي
500 2 0 0 8400 40 12096 483 0 0 0 0 0 111 0 0 7157 762 0 14 0 شهري امور برق ناحيه 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روستايي
0 0 800 1 3750 30 412 833 0 27 0 0 0 16 0 0 8420 0 0 34 0 شهري امور برق ناحيه 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روستايي
0 0 630 1 7900 47 3755 0 0 0 0 0 0 41 0 0 5643 1241 0 5 0 شهري امور برق ناحيه 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روستايي
0 0 0 0 4915 26 4445 0 0 0 0 0 0 39 0 0 6440 58 0 100 0 شهري امور برق ناحيه 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روستايي
0 0 0 0 7795 59 7802 0 0 0 0 0 0 55 0 0 8117 2089 31 126 0 شهري امور برق ناحيه 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 827 0 0 23 0 روستايي
1800 4 6300 9 0 0 0 1915 673.5 0 0 0 0 0 0 0 746 7035 0 5 0 شهري امور برق ناحيه 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روستايي
0 0 0 0 1400 9 14710 0 0 0 0 0 0 63 0 0 4367 0 0 77 0 شهري امور برق ناحيه 9
0 0 0 0 0 0 1724 245 0 1690 0 0 0 12 0 0 1070 0 0 60 0 روستايي
0 0 0 0 2390 21 8754 396 1428 9 0 0 0 45 0 0 6585 0 0 177 11 شهري امور برق ناحيه 10
0 0 0 0 200 1 6582 315 0 0 0 0 0 28 0 0 3153 0 0 86 5 روستايي
0 0 0 0 300 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شهري اداره برق طوس
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1038 0 0 30 0 روستايي
0 0 0 0 200 1 6321 0 0 0 0 0 0 35 0 0 65 0 0 0 0 شهري اداره برق رضویه
0 0 0 0 550 5 10918.5 110 0 0 0 0 0 64 0 0 7671 0 0 253 0 روستايي
0 0 0 0 0 0 29925 0 0 0 0 0 0 146 0 0 0 0 0 0 0 شهري اداره برق ملک اباد
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 روستايي
0 0 0 0 500 3 64 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 شهري اداره برق مهرگان
0 0 0 0 315 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4573 0 0 119 0 روستايي
2800 7 12160 19 44115 272 97276.5 4161 2102 36 0 0 0 625 0 0 55602 12493 153 602 11 شهري جمع
0 0 0 0 1065 7 19224.5 670 0 1690 0 0 0 105 0 0 18332 0 0 571 5 روستايي
2800 7 12160 19 45180 279 116501 4831 2102 1726 0 0 0 730 0 0 73934 12493 153 1173 16 جمع كل شركت
  38.83 4.8 0.70 0.58   73.93 12.49 0.04   محاسبه کيلومتر شبکه
توضيح: از ابتدای سال 1396 درشبكه فشار متوسط كابل كشي زميني برمبناي سه كابل تک رشته اي محاسبه شده است.
توضيح: درشبكه فشار ضعيف كابل كشي زميني برمبناي كابل چهار رشته اي محاسبه شده است.