شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
  آمار پرسنل بر اساس سابقه خدمت - بخش مشاغل   آذر ماه 97
بخش مشاغل سابقه خدمت شرح
جمع 80000 70000 40000 30000 20000 10000 جمع 31-40 26-30 21-25 16-20 11-15 6-10 0-5
167 كارگر
,كارمند
,جمع
3
3 73 62 20 6 167 2 18 40 50 38 16 3 حوزه ستادي
12 1 1 3 3 3 1 12   3 1 3 2 3   امور برق ناحيه 1
11 1   4 3 3   11   3 1 1 4 2   امور برق ناحيه 2
11     3 2 5 1 11   2 2 2 5     امور برق ناحيه 3
14   3 4 3 1 3 14   2 3 5 3 1   امور برق ناحيه 4
9     3 3 2 1 9   1 2 1 5     امور برق ناحيه 5
11   1 3 4 3   11     1 4 5 1   امور برق ناحيه 6
6     3 2 1   6     2   2 2   امور برق ناحيه 7
13   1 7 3 1 1 13 1 1   5 1 2 3 امور برق ناحيه 8
7     3 3 1   7     2 2 2 1   امور برق ناحيه 9
5     2 2 1   5   1 1 2 1     امور برق ناحيه 10 
4   1   2 1   4         3 1   امور برق ناحيه 11
2   1 1       2   1     1     امور برق ملک آباد
2     1   1   2         2     اداره برق توس
7     2 1 1 3 7   2 1 2 2     اداره برق رضویه
9     5   4   9     3 2 4     امور نت فشار متوسط غرب
13 1 2 3 1 5 1 13     3 4 5 1   امور نت فشار متوسط شرق
15 1 3 6 1 4   15   2 4 4 4 1   امور نت فشار ضعیف غرب
16   1 6   8 1 16   3 2 3 6 2   امور نت فشار ضعیف شرق
6     3   3   6     1   4 1   اداره برق مهرگان
340 7 17 135 95 68 18 340 3 39 69 90 99 34 6 جمع كل سطرها