شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
  آمار پرسنل شركت بر اساس وضعيت استخدام و مدرك تحصيلي آذر ماه 97
جمع دكترا فوق ليسانس ليسانس فوق ديپلم ديپلم زير ديپلم جمع كارمند قرارداد مدت معين روزمزد كارگر قراردادي كارگر حكمي كارمند قراردادي استخدام  ثابت (رسمي) شرح
كارگر
,كارمند
,جمع
167
  50 102 8 4 3 167 34   5   124 4 حوزه ستادي
12   1 6 3 1 1 12 1 1 1   9   امور برق ناحيه 1
11   2 7   2   11 2   1   8   امور برق ناحيه 2
11   1 7 1 2   11 3       8   امور برق ناحيه 3
14   1 8 2 2 1 14 4   3   7   امور برق ناحيه 4
9   4 3 2     9 4       5   امور برق ناحيه 5
11   3 5 1 2   11 2   2   7   امور برق ناحيه 6
6     6       6 2       4   امور برق ناحيه 7
13     11 1   1 13 2     1 10   امور برق ناحيه 8
7   1 6       7 2       5   امور برق ناحيه 9
5     5       5 1       4   امور برق ناحيه 10 
4     3   1   4 1   2   1   امور برق ناحيه 11
2     1     1 2     1   1   امور برق ملک آباد
2     2       2         2   اداره برق توس
7   1 3 2 1   7 1       6   اداره برق رضویه
9   1 8       9         9   امور نت فشار متوسط غرب
13   2 4 3 3 1 13 1   3   9   امور نت فشار متوسط شرق
15     10 1 1 3 15 2   4   9   امور نت فشار ضعیف غرب
16   1 10 3 2   16     1   15   امور نت فشار ضعیف شرق
6   1 3 2     6 1       5   اداره برق مهرگان
340 0 69 210 29 21 11 340 63 1 23 1 248 4 جمع كل سطرها