شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
مقايسه شاخص ها در امورهاي دهگانه (درصد)
آذر ماه 97
چراغ ها ظرفيت
ترانسها
تعداد
ترانسها
شبکه ها فروش انرژي (ريالي) مصرف انرژي نصب انشعاب فروش انشعاب مشترکين پرسنل با تحصيلات عالي پرسنل بخش
9.9% 5.1% 4.3% 5.8% 4.4% 5.7% 5.5% 5.8% 9.7% 2.5% 3.5% امور برق ناحيه 1
12.3% 9.9% 9.3% 10.1% 8.6% 9.1% 7.1% 7.1% 11.2% 3.2% 3.2% امور برق ناحيه 2
6.2% 9.7% 5.1% 11.0% 10.5% 9.2% 5.2% 5.0% 9.2% 2.9% 3.2% امور برق ناحيه 3
12.1% 5.5% 5.0% 9.5% 6.5% 6.6% 6.6% 7.0% 9.8% 3.2% 4.1% امور برق ناحيه 4
15.9% 10.4% 11.2% 10.8% 8.1% 8.3% 9.6% 6.7% 10.7% 2.5% 2.6% امور برق ناحيه 5
8.8% 6.5% 5.9% 7.3% 5.8% 7.3% 7.2% 7.4% 11.2% 2.9% 3.2% امور برق ناحيه 6
7.8% 14.3% 13.1% 7.0% 16.0% 14.8% 21.1% 19.3% 10.4% 2.2% 1.8% امور برق ناحيه 7
4.4% 9.3% 3.6% 9.9% 9.4% 7.9% 2.2% 2.6% 4.3% 3.9% 3.8% امور برق ناحيه 8
8.5% 9.4% 11.3% 8.3% 9.2% 9.1% 10.3% 13.9% 7.8% 2.5% 2.1% امور برق ناحيه 9
5.1% 4.6% 8.8% 5.0% 3.8% 3.3% 9.8% 7.8% 3.2% 1.8% 1.5% امور برق ناحيه 10 
        4.7% 4.6% 4.3% 5.1% 6.1% 1.1% 1.2% امور برق ناحيه 11
2.1% 2.9% 6.0% 4.0% 1.8% 2.5% 3.4% 3.8% 1.3% 0.7% 0.6% اداره برق توس
2.9% 4.5% 7.2% 6.1% 3.0% 4.6% 2.5% 3.0% 1.4% 1.4% 2.1% اداره برق رضویه
1.8% 3.1% 3.6% 3.3% 3.6% 3.1% 1.4% 1.4% 1.3% 0.4% 0.6% اداره برق ملک آباد
2.0% 4.9% 5.7% 1.9% 4.7% 4.1% 3.9% 4.2% 2.5% 1.4% 1.8% اداره برق مهرگان
  3.2% 2.6% امور نت
فشار متوسط غرب
2.2% 3.8% امور نت
فشار متوسط شرق
3.6% 4.4% امور نت
فشار ضعیف غرب
3.9% 4.7% امور نت
فشار ضعیف شرق
54.5% 49.1% حوزه ستادي
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% جمع