شاخص ها
آذر ماه 97
1.5 متر ميزان شبکه فشار ضعيف احداث شده به ازاي هر مشترک جديد (از ابتداي سال) 1019 MW پيک بار
1.0 متر ميزان شبکه فشار متوسط احداث شده به ازاي هر مشترک جديد (از ابتداي سال) 0.2 نفر تعداد پرسنل به ازاي هر 1000 مشترک
2.6 متر ميزان کل شبکه احداث شده به ازاي هر مشترک جديد (از ابتداي سال) 80.9% درصد نسبت مشترکين خانگي به کل
1.31 KVA ميزان ظرفيت ترانسهاي احداث شده به ازاي هر مشترک جديد (از ابتداي سال) 4.5% درصد نسبت مشترکين عمومي به کل
0.16 KWH در اين ماه نرخ انرژي توزيع نشده در 1000kwh  0.2% درصد نسبت مشترکين کشاورزي به کل
0.20 از ابتداي سال
0.23 دقيقه در اين ماه متوسط زمان قطع هر مشترک در روز به دقيقه 0.8% درصد نسبت مشترکين صنعتي به کل
0.29 از ابتداي سال
0.14 عدد در اين ماه متوسط تعداد قطع ثابت هر فيدر 13.2% درصد نسبت مشترکين تجاري به کل
1.34 از ابتداي سال
0.25 عدد در اين ماه متوسط قطع ريکلوزري هر فيدر 0.4% درصد نسبت مشترکين روشنايي معابر به کل
2.79 از ابتداي سال
3739 مشترک تعداد مشترک موجود به ازاي هر فيدر 82% درصد سهم کارکنان با تحصيلات عالي
98 KWH در اين ماه ميانگين مصرف هر مشترک خانگي 30.5% درصد در اين ماه سهم مصرف مشترکين خانگي
1614 از ابتداي سال 41.3% از ابتداي سال
772 KWH در اين ماه ميانگين مصرف هر مشترک عمومي 13.4% درصد در اين ماه سهم مصرف مشترکين عمومي
8521 از ابتداي سال 12.1% از ابتداي سال
12397 KWH در اين ماه ميانگين مصرف هر مشترک کشاورزي 11.1% درصد در اين ماه سهم مصرف مشترکين کشاورزي
130703 از ابتداي سال 9.6% از ابتداي سال
10087 KWH در اين ماه ميانگين مصرف هر مشترک صنعتي 31.3% درصد در اين ماه سهم مصرف مشترکين صنعتي
88458 از ابتداي سال 22.6% از ابتداي سال
220 KWH در اين ماه ميانگين مصرف هر مشترک تجاري 11.2% درصد در اين ماه سهم مصرف مشترکين تجاري
3069 از ابتداي سال 12.8% از ابتداي سال
260 KWH در اين ماه ميانگين کل مصرف هر مشترک 2.5% درصد در اين ماه سهم مصرف مشترکين روشنايي‌معابر
3160 از ابتداي سال 1.5% از ابتداي سال
567162 MWH در اين ماه انرژي تحويلي 139 درصد در اين ماه درصد وصول جاري
5693570 از ابتداي سال 97.62 از ابتداي سال