شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فعاليتهاي شركت در بخش كاهش تلفات
            آذر ماه 97
پست فشارمتوسط چراغ فشارضعيف شرح
كمپكت زميني هوايي سيم
روكشدار
(متر)
كابل كشي (متر) سيم كشي (متر) پايه متال هالید سديمي جيوه اي كم مصرف جمع آوري كابل كشي (متر) سيم كشي (متر) پايه
قدرت (KVA) تعداد قدرت (KVA) تعداد قدرت (KVA) تعداد خودنگهدار زميني هوايي بتوني چوبي 400
وات
250
وات
150
وات
70
وات
50
وات
35
وات
400
وات
250
وات
210
وات
150
وات
400
وات
250
وات
125
وات
23
وات
پايه چوبي سيم هوايي خودنگهدار زميني هوايي بتوني چوبي
                                                                  امور برق ناحيه 1
                                                                  امور برق ناحيه 2
                                                                  امور برق ناحيه 3
                                                                  امور برق ناحيه 4
                                                                  امور برق ناحيه 5
                                                                  امور برق ناحيه 6
                                                                  امور برق ناحيه 7
                                                                  امور برق ناحيه 8
                                                                  امور برق ناحيه 9
                                                                  امور برق ناحيه 10 
                                                                  اداره برق طوس
                                                                  اداره برق رضويه
                                                                  اداره برق ملک آباد
                                                                  اداره برق مهرگان
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جمع كل شركت
  0 0 0 0   0 0 0   محاسبه کيلومتر شبکه
توضيح: از ابتدای سال 1396 درشبكه فشار متوسط كابل كشي زميني برمبناي سه كابل تک رشته اي محاسبه شده است.
توضيح: درشبكه فشار ضعيف كابل كشي زميني برمبناي كابل چهار رشته اي محاسبه شده است.