شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فعاليتهاي شركت در بخش اصلاح و بهينه سازي
        آذر ماه 97 از ابتداي سال تا پايان        
پست هاي شبكه
افزايش (كاهش) درشبكه جمع آوري نصب شرح
كمپكت زميني هوايي كمپكت زميني هوايي كمپكت زميني هوايي
قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد  قدرت (KVA) تعداد 
0 0 500 1 -450 -2 0 0 500 1 1265 6 0 0 1000 2 815 4 امور برق ناحيه 1
0 0 0 0 640 2 0 0 0 0 675 4 0 0 0 0 1315 6 امور برق ناحيه 2
0 0 -130 0 -800 -3 0 0 2430 3 1200 5 0 0 2300 3 400 2 امور برق ناحيه 3
0 0 0 0 525 2 0 0 0 0 755 5 0 0 0 0 1280 7 امور برق ناحيه 4
0 0 0 0 -630 -2 0 0 0 0 830 4 0 0 0 0 200 2 امور برق ناحيه 5
0 0 0 0 -225 -2 0 0 0 0 385 3 0 0 0 0 160 1 امور برق ناحيه 6
0 0 0 0 3405 6 0 0 0 0 2470 24 0 0 0 0 5875 30 امور برق ناحيه 7
0 0 -460 -1 600 1 800 1 1260 2 400 1 800 1 800 1 1000 2 امور برق ناحيه 8
0 0 0 0 1025 2 0 0 500 1 1950 14 0 0 500 1 2975 16 امور برق ناحيه 9
0 0 0 0 -150 -1 0 0 0 0 350 2 0 0 0 0 200 1 امور برق ناحيه 10 
0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 415 4 0 0 0 0 440 4 اداره برق طوس
0 0 0 0 665 2 0 0 0 0 1000 7 0 0 0 0 1665 9 اداره برق رضويه
0 0 0 0 490 2 0 0 0 0 335 6 0 0 0 0 825 8 اداره برق ملک آباد
0 0 0 0 -35 -1 0 0 0 0 1375 9 0 0 0 0 1340 8 اداره برق مهرگان
0 0 -90 0 5085 6 800 1 4690 7 13405 94 800 1 4600 7 ### 100 جمع كل شركت