شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فعاليتهاي شركت در بخش اصلاح و بهينه سازي
آذر ماه 97 از ابتداي سال تا پايان  
شبكه فشار متوسط
افزايش (كاهش) درشبكه جمع آوري نصب شرح
سيم
روكشدار
(متر)
كابل كشي (متر) سيم كشي هوايي(متر) پايه خازن
MVAR
كليد گازي هوايي ريكلوزر سيم
روكشدار
(متر)
كابل كشي (متر) سيم كشي هوايي(متر) پايه خازن
MVAR
كليد گازي هوايي ريكلوزر سيم
روكشدار
(متر)
كابل كشي (متر) سيم كشي هوايي(متر) پايه
خودنگهدار زميني بتوني چوبي خودنگهدار زميني بتوني چوبي خودنگهدار زميني بتوني چوبي
-1139 0 0 -115 19 -1 0 0 0 2015 0 0 4634 19 3 0 0 0 876 0 0 4519 38 2 امور برق ناحيه 1
2610 0 0 -1182 16 -8 0 0 0 432 0 0 4622 22 8 0 0 0 3042 0 0 3440 38 0 امور برق ناحيه 2
2118 12 0 0 22 0 0 0 0 52 78 0 0 4 0 0 0 0 2170 90 0 0 26 0 امور برق ناحيه 3
918 0 0 -373 11 0 0 0 0 1518 0 0 4588 15 0 0 0 0 2436 0 0 4215 26 0 امور برق ناحيه 4
4482 96 0 -250 16 8 0 0 0 10206 120 0 5209 50 0 0 0 0 14688 216 0 4959 66 8 امور برق ناحيه 5
9774 324 0 -9847 25 -8 0 0 0 2209 0 0 16477 48 8 0 0 0 11983 324 0 6630 73 0 امور برق ناحيه 6
64945 0 0 -63109 30 0 0 0 0 3579 0 0 73649 46 0 0 0 0 68524 0 0 10540 76 0 امور برق ناحيه 7
0 -21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 8
19923 45 0 -23850 12 -6 0 0 0 3169 0 0 29435 79 6 0 0 0 23092 45 0 5585 91 0 امور برق ناحيه 9
3485 -690 0 -2549 -1 0 0 0 0 1033 690 0 3277 19 0 0 0 0 4518 0 0 728 18 0 امور برق ناحيه 10 
-68 0 0 1185 24 -4 0 0 0 1013 0 0 2775 10 6 0 0 0 945 0 0 3960 34 2 اداره برق طوس
-1545 0 0 -665 0 -11 0 0 0 3621 0 0 5030 27 11 0 0 0 2076 0 0 4365 27 0 اداره برق رضويه
1305 0 0 -1978 37 -4 0 0 0 3680 0 0 9678 31 6 0 0 0 4985 0 0 7700 68 2 اداره برق ملک آباد
2396 0 0 -3035 14 -7 0 0 0 1860 0 0 6582 9 7 0 0 0 4256 0 0 3547 23 0 اداره برق مهرگان
109204 -234 0 -1E+05 225 -41 0 0 0 34387 909 0 165956.0 379 55 0 0 0 143591 675 0 60188 604 14 جمع كل شركت
36.401 -0.23 0 -35.3     11.46 0.91 0 55.3     47.864 0.68 0 20.06   محاسبه کيلومتر شبکه
توضيح: از ابتدای سال 1396 درشبكه فشار متوسط كابل كشي زميني برمبناي سه كابل تک رشته اي محاسبه شده است.