شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فعاليتهاي شركت در بخش اصلاح و بهينه سازي
آذر ماه 97
شبكه فشار متوسط
افزايش (كاهش) درشبكه جمع آوري نصب شرح
سيم
روكشدار
(متر)
كابل كشي (متر) سيم كشي هوايي(متر) پايه خازن
MVAR
كليد گازي هوايي ريكلوزر سيم
روكشدار
(متر)
كابل كشي (متر) سيم كشي هوايي(متر) پايه خازن
MVAR
كليد گازي هوايي ريكلوزر سيم
روكشدار
(متر)
كابل كشي (متر) سيم كشي هوايي(متر) پايه
خودنگهدار زميني بتوني چوبي خودنگهدار زميني بتوني چوبي خودنگهدار زميني بتوني چوبي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 1
145 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 145 0 0 0 3 0 امور برق ناحيه 2
2130 12 0 0 18 0 0 0 0 40 78 0 0 0 0 0 0 0 2170 90 0 0 18 0 امور برق ناحيه 3
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 امور برق ناحيه 4
2727 96 0 -594 9 0 0 0 0 8327 120 0 594 36 0 0 0 0 11054 216 0 0 45 0 امور برق ناحيه 5
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 امور برق ناحيه 6
27859 0 0 -27356 -1 0 0 0 0 0 0 0 27356 11 0 0 0 0 27859 0 0 0 10 0 امور برق ناحيه 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 10 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق طوس
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق رضويه
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق ملک آباد
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق مهرگان
32861 108 0 -27950 28 0 0 0 0 8367 198 0 27950.0 51 0 0 0 0 41228 306 0 0 79 0 جمع كل شركت
11.0 0.1 0.0 -9.3     2.8 0.2 0.0 9.3     13.7 0.3 0.0 0.0   محاسبه کيلومتر شبکه
توضيح: از ابتدای سال 1396 درشبكه فشار متوسط كابل كشي زميني برمبناي سه كابل تک رشته اي محاسبه شده است.