شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فعاليتهاي شركت در بخش اصلاح وبهينه سازي
      آذر ماه 97 از ابتداي سال تا پايان        
 شبكه فشار ضعيف
افزايش (كاهش) در شبكه جمع آوري نصب شرح
كابل كشي (متر) سيم كشي هوايي (متر) پايه خازن فشار ضعيف (KVAR) كابل كشي (متر) سيم كشي
هوايي (متر)
پايه خازن فشار ضعيف (KVAR) كابل كشي (متر) سيم كشي
هوايي (متر)
پايه
خودنگهدار زميني بتوني چوبي خودنگهدار زميني بتوني چوبي خودنگهدار زميني بتوني چوبي
-120 89 0 -7 -1 0 120 111 0 7 1 0 0 200 0 0 0 امور برق ناحيه 1
433 75 0 -9 0 0 40 0 0 12 0 0 473 75 0 3 0 امور برق ناحيه 2
-42 0 0 -49 0 0 42 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 3
1018 -471 0 -13 0 0 435 506 0 27 0 0 1453 35 0 14 0 امور برق ناحيه 4
0 0 0 -19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 امور برق ناحيه 5
-2 8 0 -5 0 0 326 0 0 23 0 0 324 8 0 18 0 امور برق ناحيه 6
513 64 0 -1 0 0 56 0 0 3 0 0 569 64 0 2 0 امور برق ناحيه 7
193 171 0 0 0 0 0 53 0 1 0 0 193 224 0 1 0 امور برق ناحيه 8
184 0 0 -17 -2 0 568 0 0 36 2 0 752 0 0 19 0 امور برق ناحيه 9
82 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 5 0 امور برق ناحيه 10 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق طوس
-164 0 0 1 -1 0 475 0 0 1 1 0 311 0 0 2 0 اداره برق رضويه
367 0 0 0 0 0 374 0 0 0 0 0 741 0 0 0 0 اداره برق ملک آباد
-519 0 0 -4 -4 0 519 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 اداره برق مهرگان
1943 -64 0 -118 -8 0 2955 670 0 182 8 0 4898 606 0 64 0 جمع كل شركت
1.9 -0.1 0.0     3.0 0.7 0.00     4.90 0.61 0.00   محاسبه کيلومتر شبکه
توضيح: درشبكه فشار ضعيف كابل كشي زميني برمبناي كابل چهار رشته اي محاسبه شده است.