شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فعاليتهاي شركت در بخش نيرو رساني
                    آذر ماه 97 از ابتداي سال تا پايان    
پست فشارمتوسط چراغ فشارضعيف شرح
کمپکت زميني هوايي سيم
روكشدار
(متر)
كابل كشي (متر) سيم كشي (متر) پايه متال هالید   سديمي جيوه اي كم مصرف كابل كشي (متر) سيم كشي (متر) پايه
قدرت (KVA) تعداد قدرت (KVA) تعداد قدرت (KVA) تعداد خودنگهدار زميني هوايي بتوني چوبي 400 وات 250 وات 150 وات 70 وات 50 وات 35 وات 400 وات 250 وات 210 وات 150 وات 400 وات 250 وات 125 وات 23
وات
خودنگهدار زميني هوايي بتوني چوبي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق يك
800 1 630 1 1010 19 14447 534 843 144 113 0 0 0 0 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100 255 0 19 0 امور برق دو
1000 2 1260 2 0 0 2898 387 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 0 9 0 امور برق سه
0 0 0 0 50 2 395 833 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق چهار
0 0 0 0 0 0 971 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 50 0 1 0 امور برق پنج
0 0 0 0 790 6 1425 0 0 27 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 5 0 امور برق شش
0 0 0 0 4235 33 59777 0 0 20559 343 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582 0 11 2 امور برق هفت
0 0 0 0 0 0 0 2866 9186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق هشت
0 0 0 0 4855 72 29936 0 0 3494 232 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 30 0 8 0 امور برق نه
0 0 0 0 4710 97 46153.5 396 0 590 424 1 0 0 0 32 0 0 0 46 0 79 0 0 0 0 2426 1359 0 165 0 اموربرق ده
0 0 0 0 6055 92 34358 0 0 747 272 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 اداره برق طوس
0 0 0 0 3260 32 11645 0 0 0 102 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 اداره برق رضويه
0 0 0 0 1020 12 2624 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 اداره برق ملک آباد
0 0 0 0 2625 24 6043 0 0 54 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 اداره برق مهرگان
1800 3 1890 3 28610 389 210672.5 5016 10029 25619 1637 18 0 0 0 42 0 6 0 46 0 79 0 0 0   2693 2556 0 230 3 جمع كل شركت
            70.22417 5.016 3.343 8.54                                 2.69 2.56 0   محاسبه کيلومتر شبکه
            توضيح: از ابتدای سال 1396 درشبكه فشار متوسط كابل كشي زميني برمبناي سه كابل تک رشته اي محاسبه شده است.
توضيح: درشبكه فشار ضعيف كابل كشي زميني برمبناي كابل چهار رشته اي محاسبه شده است.