شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
فعاليتهاي شركت در بخش نيرو رساني
                                                            آذر ماه 97
پست فشارمتوسط چراغ فشارضعيف شرح
کمپکت زميني هوايي سيم
روكشدار
(متر)
كابل كشي (متر) سيم كشي (متر) پايه متال هالید   سديمي جيوه اي كم مصرف كابل كشي (متر) سيم كشي (متر) پايه
قدرت (KVA) تعداد قدرت (KVA) تعداد قدرت (KVA) تعداد خودنگهدار زميني هوايي بتوني چوبي 400 وات 250 وات 150 وات 70 وات 50 وات 35 وات 400 وات 250 وات 210 وات 150 وات 400 وات 250 وات 125 وات 23
وات
خودنگهدار زميني هوايي بتوني چوبي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق يك
0 0 0 0 0 0 0 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق دو
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق سه
0 0 0 0 0 0 378 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق چهار
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 50 0 1 0 امور برق پنج
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق شش
0 0 0 0 275 5 1396 0 0 306 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق هفت
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق هشت
0 0 0 0 850 13 4177 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور برق نه
0 0 0 0 250 5 807 0 0 314 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اموربرق ده
0 0 0 0 350 7 3522 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق طوس
0 0 0 0 100 4 1527 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 اداره برق رضويه
0 0 0 0 275 4 532 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 اداره برق ملک آباد
0 0 0 0 935 9 1329 0 0 54 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اداره برق مهرگان
0 0 0 0 3035 47 13668 534 0 678 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 50 0 4 0 جمع كل شركت
            4.556 0.534 0 0.23                                 0.03 0.05 0   محاسبه کيلومتر شبکه
            توضيح: از ابتدای سال 1396 درشبكه فشار متوسط كابل كشي زميني برمبناي سه كابل تک رشته اي محاسبه شده است.
توضيح: درشبكه فشار ضعيف كابل كشي زميني برمبناي كابل چهار رشته اي محاسبه شده است.