شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
    آذر ماه 97 موجودي شبكه در      
ترانس زميني ترانس هوايي خطوط فشار ضعيف (كيلومتر)  خطوط فشار متوسط (كيلومتر) شرح
  ظرفيت  (kva) تعداد    ظرفيت  (kva) تعداد  زميني هوايي زميني هوايي
39658 51 151101 573 123 745 25 113 امور برق ناحيه1
137746 188 232830 1170 249 708 68 481 امور برق ناحيه2
251576 334 112348 412 330 625 186 109 امور برق ناحيه3
70861 118 135980 609 126 1002 97 428 امور برق ناحيه 4
114168 188 274483 1446 264 992 77 324 امور برق ناحيه5
50784 86 191556 770 114 1005 39 197 امور برق ناحيه 6
224992 225 309216 1689 87 769 28 433 امور برق ناحيه 7
328814 475 17737 50 338 220 241 15 امور برق ناحيه 8
120567 132 231264 1525 148 863 16 464 امور برق ناحيه 9
27797 35 143854 1245 19 394 16 559 امور برق ناحيه 10
16274 22 90804 857 0 200 1 631 اداره برق طوس
30543 39 138159 1015 0 228 8 982 اداره برق رضويه
53832 70 60819 455 18 175 2 452 اداره برق ملک آباد
33229 41 150470 785 6 168 2 222 اداره برق مهرگان
1500841 2004 2240621 12601 1821 8096 807 5410 جمع كل