شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
گزارش فعاليتهاي پس از فروش خدمات مشتركين  (تبديل آمپراژ  -    افزايش  قدرت ) در اسفند90
جمع افزايش قدرت 30kwوبيشتر سه فاز به سه فاز تكفاز به سه فاز تكفاز به تكفاز شرح
A  kw سه فاز تكفاز سه فاز تكفاز 25 15 15 32 25 15 5 32 25 15 5 32 25 15 5 25 15 15 5 5 5
به به بيش از به بيش از به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به به
N   kw 30kw 30kw 30kw 30kw 32 32 25 32 32 32 32 25 25 25 25 15 15 15 15 32 32 25 32 25 15
0                                                         در اين ماه امور برق  يك
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 18 0 10 0 از ابتداي سال
119 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 21 32 17 15 19 11     در اين ماه امور برق دو
845 2 1 2 0 4 0 1 7 2 5 4 0 6 19 11 16 37 52 22 19 102 156 105 67 109 96 از ابتداي سال
0                                                         در اين ماه امور برق  سه
1202 0 0 0 0 0 51 3 18 7 37 15 0 12 34 23 0 0 2 12 0 410 431 117 12 9 9 از ابتداي سال
0                                                         در اين ماه امور برق  چهار
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
0                                                         در اين ماه امور برق پنج
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
0                                                         در اين ماه امور برق شش
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
0                                                         در اين ماه امور برق هفت
86 4 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 15 29 32 0 1 0 از ابتداي سال
37   4 7 3 6             3                 3 5 2 2 2       در اين ماه امور برق  هشت
297 3 12 22 4 8 4 0 0 1 5 6 4 0 7 3 0 0 0 1 0 48 55 56 8 36 32 از ابتداي سال
81           5 7 10 3 6       8             10 4 17   6 5     در اين ماه امور برق  نه
866 0 0 0 0 0 69 22 74 3 49 11 0 6 67 55 5 3 20 0 0 147 82 231 5 97 47 از ابتداي سال
0                                                         در اين ماه امور برق ده
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 از ابتداي سال
237 0 4 7 3 6 5 7 11 3 6 0 3 0 10 0 0 0 1 0 0 34 41 36 17 27 16     در اين ماه جمع
3135 9 13 24 4 12 127 26 99 13 100 36 4 26 130 93 21 40 74 35 19 725 756 559 92 262 184 از ابتداي سال