شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
تعداد مشترك جذب شده در اسفند90
جمع كشاورزي صنعتي عمومي تجاري خانگي شرح
1556 0 0 6 96 1454 دراين ماه امور برق ناحيه يك
9433 1 3 75 746 8608 ازابتداي سال
1029 0 3 46 297 683 دراين ماه امور برق ناحيه دو وملك آباد
9669 0 8 367 1981 7313 ازابتداي سال
410 0 0 70 40 300 دراين ماه امور برق ناحيه سه
3937 0 0 617 663 2657 ازابتداي سال
960 0 0 57 102 801 دراين ماه امور برق ناحيه چهار
8919 1 1 415 872 7630 ازابتداي سال
1227 0 0 171 108 948 دراين ماه امور برق ناحيه پنج 
12694 0 0 1454 1554 9686 ازابتداي سال
884 1 1 29 161 692 دراين ماه امور برق ناحيه شش
8107 6 15 212 857 7017 ازابتداي سال
835 0 1 56 112 666 دراين ماه امور برق ناحيه هفت 
7473 0 13 525 987 5948 ازابتداي سال
72 0 0 10 13 49 دراين ماه امور برق ناحيه هشت
1192 0 0 83 541 568 ازابتداي سال
748 1 0 31 124 592 دراين ماه امور برق ناحيه نه
7372 6 1 135 1304 5926 ازابتداي سال
222 0 0 7 36 179 دراين ماه امور برق ناحيه ده
2262 0 1 66 407 1788 ازابتداي سال
7943 2 5 483 1089 6364 دراين ماه جمع كل شركت
71058 14 42 3949 9912 57141 ازابتداي سال