شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
موجودي شبكه در اسفند90
ترانس زميني ترانس هوايي خطوط فشار ضعيف (كيلومتر)  خطوط فشار متوسط (كيلومتر) شرح
ظرفيت (kva) تعداد  ظرفيت (kva) تعداد  زميني هوايي زميني هوايي
31800 41 245362 892 114 769 18 410 برق يك
68510 99 214240 1059 238 617 46 772 برق دو
181705 222 61460 202 297 538 146 57 برق سه
42210 60 106760 563 114 1055 79 840 برق چهار
44230 62 173095 720 209 748 41 231 برق پنج
38400 53 255255 1370 107 924 28 896 برق شش
56425 66 209170 902 61 639 9 311 برق هفت
180520 235 12525 31 294 175 186 11 برق هشت
45605 50 175395 1082 142 687 6 413 برق نه
800 1 94580 660 7 267 3 410 برق ده
690205 889 1547842 7481 1583 6419 563 4351 جمع كل