شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد
گزارش كلي فعاليت ماهيانه آزمايشگاه كنتور وكاليبراسيون در اسفند90
جمع راكتيو اكتيو سه فاز تكفاز تعداد فعاليت
635
 
10 155 470 آزمايش
350     117 233 تعمير
             
        6185 تعداد كنتورهاي آزمايش شده از ابتداي سال (دستگاه)
        3867 تعداد كنتورهاي تعمير شده از ابتداي سال  (دستگاه)